Facultatea de Geografie
Fișele disciplinelor specializării TURISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ
Anul universitar 2022-2022
Semestrul 1
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Managementul proiectelor de dezvoltare europene (curs predat în limba engleză) / Európai fejlesztési projektek menedzsmentje (angol nyelven tartott kurzus) / Management of Development European Projects (course in English) GME5101 5 Engleză Conf. univ. dr. Kerekes Kinga
Comportament organizaţional (curs predat în limba engleză) / Szervezeti magatartás (angol nyelven tartott kurzus) / Organisational Behaviour (course in English) GME5102 5 Engleză Șef lucr. dr. Kovács Csaba Miklós
Geoinformatică / Geoinformatika / Information Technology for Geographers GMM5103 5 Maghiară Conf. univ. dr. Imecs Zoltán
Comunicare şi negociere în afaceri / Üzleti kommunikáció / Communication and Negotiation in Business GMM5104 5 Maghiară Conf. univ. dr. habil. Kádár Magor
Disciplina opțională 1 și Disciplina opțională 2 se aleg din pachetul opțional:
Importanţa turistică a premizelor climatice / Éghajlati adottságok turisztikai jelentősége / The Importance of Climatic Elements in Tourism GMM5105 5 Maghiară Conf. univ. dr. Bartók Blanka
Management hotelier / Szálloda management / Hotel Management GMM5106 5 Maghiară Șef lucr. dr. Máthé András
Turism balnear / Egészségturizmus / Spa Tourism GMM5108 5 Maghiară Șef lucr. dr. Talpas János
Strategii privind valorificarea surselor regenerabile de energie / A megújuló energiagazdálkodás stratégiái / Strategies for Exploitation of Renewable Energy GMM5110 5 Maghiară Conf. univ. dr. Bartók Blanka
Premisele climatice în organizarea spațiului urban / Klimatológia a várostervezésben / Climate Premises in the Organization of Urban Space GMM5111 5 Maghiară Conf. univ. dr. Bartók Blanka
Procesul de planificare la nivel regional / Regionális szintü területfejlesztés / Regional Planning GMM5112 5 Maghiară Conf. univ. dr. Török Ibolya
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship / Vállalkozástani alapismeretek FAU000X 3 Maghiară
Fundamente de educație umanistă (Teoria argumentării)/Fundamentals of Humanities (Argumentation Theory) / A humanista nevelés alapjai (Érveléselmélet) FEU000X 3 Maghiară
Semestrul 2
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Tehnici de analiză cantitativă / Kvantitatív elemzési tehnikák / Techniques of Quantitative Analysis GMM5201 5 Maghiară Conf. univ. dr. Török Ibolya
Organizarea activităţilor de ghid turistic / Idegenvezetés / The Organization of Tourism Guide Activities GMM5303 5 Maghiară Șef lucr. dr. Máthé András
Cartografie aplicată în analiza teritorială / Általános térképek szerkesztése / Cartography Applied in Territorial Analysis GMM5202 5 Maghiară Conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor
Planificare teritorială. Studii de caz / Területrendezési esettanulmányok / Territorial Planning. Case Study GMM5311 5 Maghiară Prof. univ. dr. Benedek József
Disciplina opţională 3 și Disciplina opţională 4 se aleg din pachetul opțional:
Aplicaţii GIS în turism / A térinformatika turisztikai alkalmazásai / GIS Applications in Tourism GMM5205 5 Maghiară Conf. univ. dr. Imecs Zoltán
Organizarea operativă a activităţilor hoteliere / Szállodai szolgáltatások / Operative Organization of Hotel Activities GMM5207 5 Maghiară Șef lucr. dr. Talpas János
Managementul resurselor umane / Humán erőforrások menedzsmentje / Management of Human Resources GMM5204 5 Maghiară Șef lucr. dr. Máthé András
Administrarea ariilor protejate / Természetvédelmi területek kezelése / Administration of Protected Areas GMM5209 5 Maghiară Şef lucr. dr. Máthé Csongor
Schimbările climatice  şi securitatea mediului / Éghajlatváltozás és környezetbiztonság / Climate Change and Environmental Security GMM5210 5 Maghiară Conf. univ. dr. Bartók Blanka
Periferiile şi dezvoltarea zonelor rurale / Perifériák és a vidéki térségek fejlesztése / Suburbs and Rural Development GMM5211 5 Maghiară Conf. univ. dr. Török Ibolya
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship / Vállalkozástani alapismeretek FAU000X 3 Maghiară
Fundamente de educație umanistă (Teoria argumentării)/Fundamentals of Humanities (Argumentation Theory) / A humanista nevelés alapjai (Érveléselmélet) FEU000X 3 Maghiară
Limba străină 1 / Idegen nyelv 1 / Foreign language 1 3
Semestrul 3
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Politici şi strategii de dezvoltare a teritoriului / Területfejlesztési stratégiák és politikák / Policies and Strategies of Territorial Development GMM5301 5 Maghiară Prof. univ. dr. Benedek József
Sisteme turistice internaţionale / Nemzetközi turisztikai rendszerek / International Tourism Systems GMM5302 5 Maghiară Şef lucr. dr. Nagy Egon
Turism cultural / Kulturális turizmus / Cultural Tourism GMM5203 5 Maghiară Şef lucr. dr. Nagy Egon
Impactul turismului asupra mediului / A turizmus környezetre gyakorolt hatása / The Impact of Tourism on Environment GMM5304 5 Maghiară Conf. univ. dr. Gheorghe Șerban
Disciplina opțională 5 și Disciplina opțională 6 se aleg din pachetul opțional:
Organizarea de evenimente / Események rendezése a turizmusban / Events GMM5305 5 Maghiară Șef lucr. dr. Talpas János
Comportamentul consumatorului / Fogyasztói magatartás / Consumer Behaviour GMM5306 5 Maghiară Conf. univ. dr. Alt Mónika Anetta
Cartografierea digitală în turism / Tematikus térképek szerkesztése (Turizmus) / Digital Mapping in Tourism GMM5308 5 Maghiară Conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor
Elaborarea propunerilor de proiecte în domeniul protecţiei mediului şi a naturii / Projekttervezetek kidolgozása a környezet- és természetvédelem területén / Elaboration of Project Proposals on Environmental Protection and Nature GMM5309 5 Maghiară Şef lucr. dr. Máthé Csongor
Valorificarea potenţialului turistic al zonelor etno-culturale / Etnokulturális övezetek turisztikai értékesítése / The Tourism Potential of Ethno-cultural Areas GMM5208 5 Maghiară Șef lucr. dr. Máthé András
Cartografierea digitală în planificarea teritorială / Tematikus térképek szerkesztése (Területfejlesztés) / Digital Mapping in Territorial Planning GMM5312 5 Maghiară Conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship / Vállalkozástani alapismeretek FDAU0003 3 Maghiară
Limba străină 2 / Idegen nyelv 2 / Foreign language 2 3
Semestrul 4
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Stagiu de practică / Terepgyakorlat / Internship GMM5403 25 Maghiară Şef lucr. dr. Máthé Csongor
Elaborarea lucrării de disertație / Disszertáció dolgozat elkészitése / Elaboration of Dissertation Paper GMM5402 5 Maghiară Şef lucr. dr. Máthé Csongor
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship / Vállalkozástani alapismeretek FDAU0004 3 Maghiară