Informatii diverse

INFORMATII

REGULAMENT
privind activitatea profesională a studenților
din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) - completat și republicat prin Hotărârea Senatului nr. 81 din 12.06.2023

Promovarea Sănătății la studenții arondați cabinetelor universitare

ANUNT IMPORTANT ::

ANUNT PLATI TAXA REINMATRICULARE, MOBILITATE,
TAXE DISCIPLINE NEPROMOVATE
pentru anul univ. 2023-2024
Taxele aferente disciplinelor nepromovate, asimilate cu taxa de școlarizare pentru anul universitar în care se face reînmatricularea

se vor achita cu o saptamana inaintea sesiunilor de examene pentru fiecare semestru :
- 05 decembrie 2023, pentru disciplinele aferente semestrului 1
- 15 mai 2024, pentru cele aferente semestrului 2
Taxele se vor achita prin Ordin de Plată sau Mandat poștal în contul deschis la BN Trezoreria Cluj, IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, CF 4305849, cu precizarea următoarelor detalii în descrierea plății:
Facultatea de Geografie, Nume Prenume, anul de studiu, programul de studiu și tipul taxei (taxă de reînmatriculare 300 lei, taxă de școlarizare, taxă de mobilitate 200 lei etc.)
Taxa pentru reinmatriculare sau pentru mobilitate se achita in saptamana 4-8 septembrie 2023. Dovada platii se trimite secretarei specializarii.
Pentru informatii suplimentare legate de plati, scrieti un mesaj pe adresa iulia.enuta@ubbcluj.ro
Hotărâri privitoare la taxe. , Universitatea Babeș-Bolyai (ubbcluj.ro)

 

 

************************************************************************************************************

Termene depunere cereri pentru anul universitar 2023-2024 
Perioada de depunere a cererilor de întrerupere de studii, mobilitate (transfer), prelungire de studii, reluări de studii sau reînmatriculare (formularul atasat....) pentru anul universitar 2023-2024 este 4-8 septembrie 2023.  Studenții care au fost în an terminal 2022-2023 și au minimum 30 credite obținute pe anul univ 2022-2023 pot cere prelungirea studiilor pentru anul 2023-2024, altfel vor fi exmatriculați. Reînmatricularea se poate cere numai în termen de 5 ani de la ultima exmatriculare! 
Cererile se vor depune la Secretariat între 4-8 septembrie 2023, intre orele 9-12 sau se vor transmite prin e-mail secretarei specializării. Solicitanții pot obține informații suplimentare și consiliere de la secretarele programelor de studii. Adresele de e-mail se regăsesc la linkul: https://geografie.ubbcluj.ro/secretariat 

(1)  Persoanele care au avut calitatea de student in anul universitar 2022-2023 vor depune (după caz) 

  1. Cerere de întrerupere de studii  

   Taxele de școlarizare datorate de către studenții înmatriculați în regim cu taxă care cer întreruperea studiilor se determină după cum urmează: 

   a. Ulterior începerii anului universitar, după înmatriculare, studenții care urmează programe de studii în regim cu taxă, indiferent de anul de studiu, datorează taxa de școlarizare în funcție de momentul solicitării scrise a întreruperii studiilor și în acord cu prevederile art. 3 din Regulamentul de taxe, astfel: 

   - Dacă cererea de întrerupere a studiilor este înregistrată pe parcursul semestrului I, va datora 50% din taxa de școlarizare totală; 

   - Dacă cererea de întrerupere a studiilor este înregistrată pe parcursul semestrului II, va datora taxa de școlarizare integral. 

  2. Cerere de mobilitate(transfer) de la o forma de invatamant la alta sau de la un program de studii la altul, insotita de dovada platii taxei de mobilitate (după caz, 200 ron pt mobilități interne și 500 ron pentru aprobarea mobilității către alte instituții) - în prealabil se va solicita acest formular de la secretara specializării  

Art.39. Mobilitate internă temporară  

 • (1) Studentul poate beneficia de mobilitate internă temporară între două instituții de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu din țară. UBB acceptă prin mobilitate academică internă numai studenți de la universitățile din Consorțiile din care UBB și/sau facultățile fac parte. Un student poate beneficia de acest tip de mobilitate o singură dată pe parcursul studiilor. 

 • (2) În cazul mobilității interne temporare, finanțarea urmează studentul. În cazul studenților cu taxă, valoarea taxei de la instituția de proveniență, aferentă semestrului în care are loc mobilitatea, se va achita către universitatea primitoare.  

 • (3) Mobilitatea internă temporară se poate realiza după promovarea primului an de studii, la început de semestru. 

 • (4) Recunoașterea creditelor de studii transferabile și a compatibilității curriculei se realizează atât la începutul, cât și la sfârșitul perioadei de mobilitate, în baza regulamentelor instituțiilor de învățământ superior implicate. La începerea mobilității, studentul va completa un contract de studii cu disciplinele pe care le va urma, conform planului de învățământ al programului de studii/specializării la care vine, contract care va fi semnat de student și de cele două instituții implicate. Instituția primitoare are obligația ca la finalul mobilității să elibereze Situația școlară a studentului. Studentul va transmite către secretariatul facultății de proveniență Situația școlară în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea documentului. 

Art.41. Mobilitate internă definitivă  
(1) Studentul poate beneficia de mobilitate internă definitivă între două instituții de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu din țară, la programe de studii/specializări cu același număr de credite de studiu transferabile obligatorii, din aceeași ramură de știință, cu respectarea capacității de școlarizare. UBB acceptă prin mobilitate academică internă numai studenți de la universitățile din Consorțiile din care UBB și/sau facultățile fac parte, cu condiția ca aceștia să fie integraliști. 
(2) Mobilitatea internă definitivă se face pe principiul „subvențiile urmează studentul”. Forma de finanțare a studentului se stabilește după ierarhizarea anuală. 
(3) Mobilitatea internă definitivă se poate realiza după promovarea primului an de studii, numai la începutul anului universitar. Înmatricularea se realizează odată cu începerea anului universitar. 
(4) Comisia de recunoaștere a creditelor numită la nivelul facultății primitoare va stabili disciplinele recunoscute și disciplinele de diferență ce urmează a fi parcurse de student, prin compatibilizarea planurilor de învățământ și fișelor disciplinelor. 
(5) Cererile de mobilitate vor fi depuse la secretariatul facultății primitoare cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea anului universitar. Cererea de mobilitate cu toate aprobările se transmite unității de învățământ de unde vine studentul, în vederea eliberării dosarului studentului și transmiterii către facultatea primitoare.  

Art.43. Mobilitate internă definitivă în cadrul UBB 
(1) Studentul poate beneficia de mobilități interne definitive: între facultățile UBB sau în cadrul aceleiași facultăți, de la un program de studiu la altul. Acestea se pot realiza numai între programe de studii/specializări cu același număr de credite de studiu transferabile obligatorii, din aceeași ramură de știință, cu respectarea capacității de școlarizare. Studenții aflați în prelungire de studii pot beneficia de mobilitate de la o formă de învățământ la alta, în cadrul aceleiași specializări. 
(2) Mobilitatea internă definitivă se face pe principiul „subvențiile urmează studentul”. Forma de finanțare a studentului se stabilește după ierarhizarea anuală. În cazul studenților bugetați, mobilitatea se permite la programul de studii/specializarea la care coeficientul alocației bugetare este mai mic sau egal cu cel al programului de studii/specializarea de la care vine. Studenții cu taxă vor achita taxa de școlarizare a programului de studii/specializării la care vin. 
(3) Mobilitățile interne în cadrul UBB se pot efectua după promovarea primului an se studiu. Mobilitățile academice definitive în cadrul UBB sunt în competența facultăților și vor fi aprobate de către consiliile facultăților.  
(4) Comisia de recunoaștere a creditelor numită la nivelul facultății primitoare va stabili disciplinele recunoscute și disciplinele de diferență ce urmează a fi parcurse de student, prin compatibilizarea planurilor de învățământ și fișelor disciplinelor. 
(5) Cererile de mobilitate vor fi depuse la secretariatul facultății primitoare cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea anului universitar. Mobilitatea între facultăți se face cu aprobarea decanilor facultăților implicate. Mobilitatea în cadrul aceleiași facultăți se face cu avizul Consiliului facultății.  
3. Cerere de prelungire a studiilor, insotita de dovada platii eventualului debit  
4. Cerere de reînmatriculare, insotita de dovada platii eventualului debit și dovada plății taxei de reinmatriculare (300 lei). Cererea își va urma cursul în vederea aprobării numai după rezolvarea situației plăților.  
Reînmatriculare – licență, masterat, programele psihopedagogice – Nivel I şi Nivel II ale DPPD, studenții vor achita taxele în tranșe, după cum urmează: 

a. taxa de reînmatriculare și eventualul debit restant din anii anteriori cu excepția examenelor restante se vor achita înainte de începerea anului universitar în care se face reînmatricularea, conform termenelor stabilite în cadrul facultăților pentru studenții reînmatriculați (la depunerea cererii de reînmatriculare); 
b. taxa aferentă anului universitar în care va fi reînmatriculat studentul, respectiv taxa de școlarizare compusă din: taxele aferente disciplinelor nepromovate din anii anteriori (examene restante) și eventualele taxe aferente disciplinelor pentru care studentul solicită înscrierea în contractul de studii a unor discipline din unul din anii următori, se va achita pe parcursul anului universitar până înainte cu cel puțin o săptămână față de începerea sesiunii de examene din semestrul respectiv, conform termenelor stabilite în cadrul facultăților  

(2)  Persoanele care nu au avut calitatea de student in anul universitar 2022-2023 și nu au dosarul de student depus la Secretariat vor depune la secretara programului de studii (în plus față de documentele menționate anterior) urmatoarele acte:  

  1. Diploma de bacalaureat și Foaia matricola de liceu  

  2. Diploma de licenta și Suplimentul la diploma, in cazul cererilor de reinmatriculare la  programe de master  

  3. Certificatul de nastere  

  4. Certificatul de casatorie, daca este cazul  

  5. Cartea de identitate  

 (3)  Taxele se vor achita  prin ordin de plată sau mandat postal in contul dechis la BN Trezoreria Cluj, IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, CF 4305849, cu precizarea urmatoarelor detalii in descrierea platii: Facultatea de Geografie, nume, prenume, anul de studiu, programul de studiu (specializarea) si tipul taxei (taxa de reinmatriculare, taxa de scolarizare, taxa de mobilitate,etc.). Dovada plății se trimite atat la iulia.enuta@ubbcluj.ro cat si pe adresa de email a secretarei specializării.  
  
Contracte studii anuale   
Se completează online, pe platforma academicInfo, se salvează, se semnează și se depun la secretara specializării în intervalul 25.09-6.10.2023, între orele 9-12. Opționalele vor fi cele alese în luna mai. Contractele nu se mai pot modifica după începerea anului universitar.  
Acte doveditoare pentru cazurile sociale/medicale (cazări în căminele studențești)   
Se depun fizic la administratorul-șef al Facultății, Iulia Enuță, în perioada 4-8 septembrie 2023, intre orele 9-12   (anii 2-3 de studiu licență, anul 2 master și studenții admiși în iulie). Studenții admiși în septembrie vor depune acte doveditoare imediat după confirmările din septembrie.  Pentru cazurile sociale, lunile pentru care este nevoie de acte sunt iulie, august, septembrie.  

 

 

EURO 200

Programul EURO 200

Adresa nr. 5552/22.04.2026 privind Desfășurarea Programului EURO 200 în anul 2024, calendarul și modalitatea de depunere a dosarelor, modelele de cerere și de declarații cât și legislația în vigoare vor putea fi accesate aici și pe pagina dedicată Programului EURO 200

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/euro-200

Model_CERERE

Model declarație privind bunurile - 2024

LEGE Nr 269-2004 - Euro 200 - calculatoare

HOTĂRÂRE Nr. 1294-2004 din 13 august 2004- Euro 200 - calculatoare

Declaratie-pe-proprie-raspundere-detinere-documente-in-original_EURO200 - 2024

2024_04_22_NR_5552_Adresă privind desfășurarea Programului EURO 200 în anul 2024

2024_04_19_NR_5423_Ordin ME privind calendar ptr acordare ajutor financiar in vederea achizitionare de calculatoare 2024

 

PRACTICA LA PARTENERI

1 Doc practica centralizate

2 Ghid - practica la parteneri

3 Exemplif completare doc

 

ACORDURI STAGII DE PRACTICA

***

Incepând cu anul universitar 2020-2021 Biblioteca Centrală Universitară
„Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor
studenţilor săi continutul cursurilor indicate la bibliografie în
syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat,
precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format
digital (cu asigurarea respectarii drepturilor de autor), la adresa
https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri
Accesul se face pe baza permisului, a unui ID si a unei parole proprii
fiecarui utilizator:
https://public-view.bcucluj.ro/login.php
Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare şi ea poate fi
accesată pe baza datelor unice înscrise în permisul de bibliotecă. Pentru
a avea acces la resursele digitale, precum şi la serviciile clasice
oferite de BCU, studentul trebuie să obţină permisul electronic de
bibliotecă, conform instrucţiunilor prezentate la adresa:
https://www.bcucluj.ro/ro/informatii/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-bibliotec%C4%83
In cazul studenţilor deţinători de permis de bibliotecă, acesta trebuie
vizat pentru anul universitar 2020-2021, conform instrucţiunilor de la
adresa de internet de mai sus.
In baza unui permis de biblioteca vizat, cadrele didactice din UBB pot
utiliza in aceleasi conditii baza de date de mai sus. Mai mult, prin grija
BCU au fost digitizate recent toate volumele Studia UBB anterioare anului
2000. In plus, BCU ofera acces de la distanta la bazele de date abonate de
UBB si BCU prin proiectul ANELIS PLUS, a se vedea
https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/acces-la-literatura-%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83
Mentionam de asemenea ca sectiile de imprumut ale bibliotecii functioneaza
dupa un program anuntat la
https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/%C3%AEmprumut-la-domiciliu
Alte detalii si informatii suplimentare pot fi obtinute direct de la BCU.

***

Taxele se pot achita și prin mandat poștal,online.

CF 4305849,

CONT IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX TREZORERIA FILIALA CLUJ

Pe mandate sau O.P.la destinatar se trece “UBB CLUJ FACULTATEA DE GEOGRAFIE”,numele și prenumele studentului,specializarea.

***

Medicul Facultatii: dr. Gabudean Dana


Adresa : str. Pandurilor nr 7, în incinta căminului XXI Sport, cabinet P05
TELEFON 0264591048 
ORAR CONSULTATII LA CABINET  
LUNI    8-14 
MARTI  13-18 
MIERCURI 8-15 
JOI  13-18 
VINERI ALTERNATIV 
08-13/13-18 (sapt1,3)/(sapt 2,4) 


In vederea programarii pentru consultatie, studentii Facultatii de Geografie pot suna la nr. telefon 0264-591048. Pentru urgente in afara orelor de program, studentii sunt rugati sa se adreseze clinicilor de specialitate/serviciilor de urgenta. 

 

 


Examen Disertatie

INFO MASTER:


Regulamentul actualizat cu modificările aprobate pentru examenele de finalizare a studiilor. Aceste modificări se vor aplica începând cu sesiunea iulie 2018. Programarea examenului de disertatie iulie 2020 COMPONENȚA COMISIILOR DE EXAMINARE PT. FINALIZAREA STUDIILOR SESIUNEA IULIE 2020 Amenajare și dezvoltare turistică (învățământ cu frecvență, linia română)
+-

PROGRAME POSTUNIVERSITARE

+-

PROIECTE FONDURI EUROPENE

-+

CERCETARE

+-

PROIECTE DE CERCETARE LA FACULTATEA DE GEOGRAFIE

+-

CENTRE DE CERCETARE SI REVISTE STIINTIFICE

+-