Alapképzés

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Földrajz karának Magyar Tagozata 1993-ban indult újra, amikor külön beiskolázási helyeket különítettek el azon diákok számára, akik magyar nyelven kívántak tanulni. Ezt követően a diákok száma folyamatosan emelkedett, párhuzamosan kialakult az oktatói testület is. A földrajz mellett földrajz-idegen nyelv szakot is működtettünk. A 2005-2006 tanévtől kezdve – amikor egyetemünkön beindult az úgynevezett „Bolognai rendszer” – három szintűvé vált a képzés, összhangban az európai modellel. Ugyanakkor szűnt meg a kettős képzés.
Az elmúlt években Magyar Tagozaton, Kolozsváron átlagosan 500 diák tanult. A főállású oktatók száma jelenleg 12. Az oktatás három lépcsős: alapképzési (BSc – Bachelor) szinten a 2008/2009-es tanévtől három szakon – földrajz, területfejlesztés és turizmusföldrajz – indult első évfolyamon magyar nyelvű oktatás. Magiszteri szinten egy magyar nyelvű program működik Turizmus és területi fejlődés címmel. A doktori iskola keretében doktorátus vezetői joggal rendelkezik dr. Benedek József egyetemi tanár, akadémikus.

A Földrajz szak elsősorban tanárképző jellegű, de a tanári pályán kívül a geográfus végzettség (egyetemi oklevél) számos elhelyezkedési lehetőséget nyújt mind az állami, mind a magánszektorban működő vállalatoknál és intézményeknél, olyan szakterületeken, mint környezetvédelem, vízügy, urbanisztika, meteorológia.
A földrajz alapszakra olyan jelentkezőket várunk, akiket érdekel szűkebb, vagy tágabb földrajzi környezetünk természeti és ember által alkotott elemeinek ismerete, akik nyitottak arra, hogy átfogó képet alkossanak azokról a gazdasági, társadalmi és természeti térbeli folyamatokról, amelyek életünket irányítják.
A földrajz szakosoknak természet-, társadalom-, gazdaság- és környezetföldrajzi ismereteket adunk át szűkebb, illetve tágabb földrajzi környezetünk rendszereiről és térbeli folyamatairól. Tantárgycsoportok: természetföldrajz, társadalomföldrajz, regionális földrajz, kiegészítő szaktárgyak (földtudományok, módszerek a földrajzkutatásban).
Elhelyezkedési lehetőségek: földrajztanár, kutató – oktatás, fejlesztő, szervező, tanácsadó – környezetvédelem, vízügy, ásványvíz-igazgatóság, meteorológia, közigazgatás stb.

A Területfejlesztés szak az egyetlen ilyen jellegű magyar nyelven működő szak Romániában. Végzősei a területfejlesztés, városrendezés, térképészet területén találnak munkavállalási lehetőségeket úgy az állami, mint a magánszférában is. Az európai uniós terület- és településfejlesztési projektek menedzsmentje szintén a területfejlesztés szakon végzett diákok kiemelt szakterülete.
A területfejlesztés szakra olyan jelentkezőket várunk, akiket érdekel az állandóan átalakulóban levő környezetünk, a társadalmi, de főleg a gazdasági folyamatok által igényelt tér- és területrendezés szakmai fortélyai, azok módszerei, lehetőségei és alkalmazásai számos területen.
A területfejlesztés alapszak a területfejlesztés és településfejlesztés ágazatában működő önkormányzatok és intézmények, valamint a magánszférában működő tervezői és urbanisztikai cégek számára képez szakembereket. Tantárgycsoportok: földrajz, közigazgatás, műszaki tudományok, jogtudomány, területfejlesztés gyakorlata.
Elhelyezkedési lehetőségek: földrajztanár, kutató – oktatás, fejlesztő, szervező, tanácsadó, közigazgatás, városrendezés, vidékfejlesztés, területfejlesztés, térképészet – kormányzati szervek, kirendeltségek, önkormányzatok, magáncégek.

A Turizmusföldrajz szak a legnépszerűbb és legkeresettebb szakunk. Ide olyan jelentkezőket várunk, akiket érdekel a turizmus működtetése, és kíváncsi a turizmus alapját képező természeti és épített környezetre, világunk látványosságaira. A turizmus alapszakon – több kar oktatóinak bevonásával – szerteágazó földrajzi és közgazdasági ismeretek nyújtunk a turizmusban való elhelyezkedés céljából. A turizmusföldrajz szaktantárgyak egy közgazdasági modullal (menedzsment, marketing, turizmus gazdaságtana, kommunikáció, turisztikai szolgáltatások), jogi ismeretekkel illetve egy vegyes modullal (statisztika, műépítészet, kultúra és civilizáció, etnográfia, idegen nyelvek) egészül ki.


Gyakorlatilag az utóbbi két szak is mindenki számára lehetőséget nyújt a pedagógiai modulok felvételére és tanári képesítés szerzésére, de nem kötelező jelleggel.
Elhelyezkedési lehetőségek: földrajztanár, kutató – oktatás, elemző, szervező, idegenvezető, utazás-szervező – szálloda, vendéglátás, utazási iroda, önkormányzat, megyei és regionális fejlesztési hivatal. Az alapképzésben az oktatás 6 féléven keresztül tart. Az előadások modern oktatási eszközök használatával kerülnek bemutatásra. Az elméleti órákat majdnem minden tantárgynál gyakorlati képzés egészíti ki, ahol gyakran használunk modern számítógépes programokat, mérőműszereket, terepi eszközöket.

Nagyon fontos kiegészítése az oktatási folyamatnak a terepgyakorlat. Minden évben – az utolsó év kivételével – két terepgyakorlatra kerül sor. Az egyik többnyire tavasszal zajlik tanulmányút formájában, amikor diákjaink szűkebb vagy tágabb térségünk természeti és társadalmi valóságával ismerkedhetnek meg. Ezen a III. éves diákok is részt vesznek.
A nyár elején zajló szakmai gyakorlat konkrét gyakorlati alkalmazása az év közben elsajátított ismereteknek. Földrajz szakos diákjaink terepen végeznek mérési gyakorlatokat, ismerkednek a társadalmi, gazdasági folyamatokkal. A területfejlesztők szakosodott intézményeket látogatnak, és ott gyakorolják jövendő szakmájukat. A turizmus szakosok idegenforgalmi egységeknél kóstolnak bele a szakma rejtelmeibe.
A terepgyakorlatok meghirdetése fontos eseménye a téli szünet előtti időszaknak. A terepgyakorlatokról bővebb információ található ide kattintva.

A jelenlegi oktatási rendszer lehetővé teszi a nemzetközi kapcsolatok kihasználását. Magyarországi és nyugat-európai (osztrák, német, olasz, spanyol stb.) partnerintézményeinkből vendégtanárok is oktatnak, vagy előadásokat tartanak. Hallgatóink külföldi, ösztöndíjas, pár hetes, akár féléves, vagy egész tanévre szóló részképzésen, áthallgatáson, szakmai gyakorlatokon vehetnek részt.

A Cholnoky Jenő Szakkollégium a tehetséges és érdeklődő diákok számára nyújt kibontakozási lehetőséget. Kutatási projektek (borvíz-kutatás, ökoturizmus, térképtörténet, megújuló energia, fenntartható fejlődés), mérőműszerek, hallgatók írásait megjelentető szaklap, gyűjteménytárak (szakkönyvtár, fénykép- és térképtár) állnak rendelkezésükre.