BSc

Felvételi az alapképzésre (BSc) 

Beiratkozási időszak: 2023. szeptember 4-6 között folyamatosan, utolsó napon 15 óráig; 

Útmutató a Földrajz kar alapképzésére való beiratkozáshoz

A Földrajz kar román nyelvű útmutatója

Elsődleges eredmények kifüggesztése: 2023. szeptember 7. 

A felvételire történő beiratkozáshoz a következő iratokra van szükség:

 • A jelentkező adataival kitöltött jelentkezési lap (letölthető innen)
 • Kitöltött szándéknyilatkozat (a nyomtatvány megtalálható itt)
 • Az érettségi diploma a jegyek mellékletével együtt (Foaie Matricola)
 • Születési igazolvány
 • Személyi igazolvány
 • Orvosi igazolás
 • A felvételi díj befizetését igazoló nyugta
 • Eredeti igazolás arról, hogy a felvételiző mentesül a beiratkozási díj befizetése alól (az Egyetem szabályzatának megfelelően, III. fejezet, 4. alpont) – “A felvételi vizsgadíj összegét a beiratkozási és az iratkezelési díj együttese képezi. Az alábbi csoportok tagjai mentesülnek az iratkozási díjak befizetése alól: a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi Könyvtár, a Botanikus Kert, az Egyetem éttermeinek és kávézóinak alkalmazottai és azok gyermekei, az aktív oktatószemélyzet és adminisztratív személyzet gyermekei, valamint a felsőoktatási és a közoktatási intézményektől nyugdíjazott személyek. A szervezési és tájékoztatási tevékenységekért a karok adatfeldolgozási/ iratkezelési díjat állapítanak meg. Ez alól senki nem részesülhet felmentésben, és az összeg nem visszafizethető. Kivételt képeznek a mindkét szülőre árvák, illetve az állami gondozásból kikerült fiatalok, akiknek nem kell fizetniük felvételi díjat (amely beiratkozási és iratkezelési díjat jelentene). A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa a gyermekotthonból érkező jelentkezők számára tandíjmentes helyeket utalhat ki, az államilag támogatott beiskolázási szám felett.”
 • Az olimpián nyertes diákok részére az elnyert diploma
 • A Bolyai Farkas tantárgyverseny Teleki Sámuel földrajz vetélkedőjén nyert diploma

A felvételi vizsgadíj – melynek értéke 170 lej – két részből áll: iratkezelési díj (50 lej) és beiratkozási díj (120 lej). A beiratkozási díjat egyszer kell kifizetni attól függetlenül, hogy hány szakot jelölünk meg a beiratkozási lapon!

A jelentkezőnek beiratkozáskor ki kell töltenie és alá kell írnia egy nyomtatványt (a 10. cikk értelmében), amelyben saját felelősségére nyilatkozik, hogy jelenleg vagy korábban folytatott-e tandíjmentes alapképzési/magiszteri egyetemi tanulmányokat. Ez a nyomtatvány a beiratkozási nyomtatvány második oldalán található. A Büntetőtörvénykönyv 320– 327-es cikkei értelmében a hivatalos okiratok meghamisítása, a hamis nyilatkozattétel, a hamisított okirat tudatos felhasználása stb., amelynek jogi következménye lehet, esetenként 3 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Kizárással büntetik mindazon jelentkezőket, akik a büntetőtörvényben felsorolt hamisítási esetek bármelyikét elkövetik, és a BBTE megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy tájékoztassa a bűnügyi vizsgálatra jogosult szerveket.

Szakok:

FÖLDRAJZ SZAKTERÜLET

1.      FÖLDRAJZ szak (3 év, nappali) – román, magyar, német tagozat

2.      TERÜLETFEJLESZTÉS szak (3 év, nappali) – román, magyar tagozat

3.      TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (3 év, nappali) – román, magyar tagozat

4.      TURIZMUSFÖLDRAJZ szak, gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozat (3 év, nappali) – román, magyar tagozat

5.      TURIZMUSFÖLDRAJZ szak, máramarosszigeti kihelyezett tagozat (3 év, nappali) – román tagozat

6.      TURIZMUSFÖLDRAJZ szak, besztercei kihelyezett tagozat (3 év, nappali) – román tagozat

7.      TURIZMUSFÖLDRAJZ szak, zilahi kihelyezett tagozat (3 év, nappali) – román tagozat

8.      HIDROLÓGIA ÉS METEOROLÓGIA szak (3 év, nappali) – román tagozat

9.      TÉRKÉPÉSZET szak (3 év, nappali) – román tagozat

10.  TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (3 év, távoktatás, csak román nyelven és csak fizetéses helyek vannak)

Felvételi követelmények:

A felvételi a Földrajz szakterületre történik. A szándéknyilatkozatban a jelentkezőnek meg kell indokolnia, hogy miért választotta a földrajz szakterületet.

A jelentkezők a beiratkozási lapon több szakot vagy oktatási vonalat, tagozatot is megjelölhetnek, igényeik szerinti sorrendben.

I. szakasz (kizáró jellegű) – a jelentkezőnek be kell nyújtania egy szándéknyilatkozatot amit a felvételi bizottság elfogad vagy elutasít.

II. szakasz – az első szakaszt sikeresen teljesítő jelentkezők az érettségi átlaguknak megfelelően lesznek elosztva a jelentkezési lapon általuk megjelölt szakokra

 • A jelentkezők szakokra történő besorolása a jelentkezési lapon megjelölt szakoknak megfelelően történik az illető szakon lévő helyek számának betöltéséig.
 • A helyek elfoglalása az érettségi átlagok csökkenő sorrendjében történik. A legkisebb felvételi átlag nem lehet 5 (öt)-nél kisebb.
 • A beiskolázási számok nem léphetők túl. Amennyiben az utolsó bejutási átlagot több jelölt is teljesíti, a sorrend a következő kritériumok alapján dől el:
  • Az érettségi vizsgán elért jegy román nyelv és irodalomból
  • Az érettségi vizsgán elért jegy a következő írásbeli vizsgán
  • Bármely szak jelöltje, aki líceumi évei alatt, valamilyen díjat szerzett (I., II., III. vagy dícséret) a földrajz tantárgyolimpián, vagy díjat nyert nemzetközi földrajz olimpián vagy helyezést ért el a Bolyai Farkas tantárgyverseny Teleki Sámuel földrajz vetélkedőjén vagy helyezést ért el más, minisztérium által elismert földrajz versenyen  – 10-es jegyet kap.
  • Ugyancsak 10-es jegyet kap az a jelölt aki I., II. vagy III. helyezést ért el a GEOMONDIS földrajzi vetélkedő kolozsvári regionális szakaszán.
  • A tandíjas helyek elosztása a nappali képzésen csak azon jelöltek között történik, akik a jelentkezési lapon bejelölték ezt a lehetőséget, szintén az érettségi átlagok csökkenő sorrendjében.
  • A távoktatásra csak tandíjas helyek kerülnek meghirdetésre.

A hely elfoglalása

Mindazok a jelöltek, akik sikeresen felvételiztek, írásban kell nyilatkozzanak arról („visszaigazolás”), hogy elfoglalják-e azt a helyet, amelyre felvették.

A hely elfoglalása két mozzanatból áll.

1. Személyesen vagy felhatalmazott személyen keresztül le kell adni a Földrajz kar székhelyén az eredeti iratokat tartalmazó iratcsomót:

 • érettségi diploma és jegyek jegyzéke (Foaie matricola) eredetiben; (aki már egyetemi hallagató egy másik karon, kell hozzon egy igazolást az illető karról amiből kiderül, hogy az iratai az adott karon vannak).
 • személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • születési igazolvány eredetije és egyszerű másolata;
 • orvosi igazolás;
 • két darab 3/4 cm-es fénykép;
 • az eredeti Tanulmányi szerződés (2 példányban!)
 • Eredeti igazolás arról, hogy a felvételiző mentesül a beiratkozási díj befizetése alól;
 • A Földrajz versenyeken elnyert diploma;

2. Az on-line kitöltött és aláírt tanulmányi szerződés on-line feltöltése. A fizetéses helyre bejutott jelöltek ki kell fizessék a 3200 lejes tandíj 25%-át, a kifizetést igazolniuk kell.

A hely elfoglalásának időszaka:

Péntek,  2023 szeptember 8 ~ 9-16 óra között
Szombat, 2023 szeptember 9 ~ 9-13 óra között


Akik a megjelölt határidőig nem foglalják el helyüket, elveszítik azt!

 • Azok a hallgatók akik bejutottak és elfoglalták tandíjas helyüket, automatikusan részt vesznek a megmaradt támogatott helyek elosztásában, de csak azon a szakon ahol már elfoglalták helyüket és csak amennyiben a jelentkezési lapon bejelölték a támogatott hely igényét.
 • Azok akik túljelentkezés miatt nem kerültek be egyik meghirdetett helyre sem várólistára kerülnek.
 • szeptember 11.-én készül el az újraelosztás eredményeként keletkezett lista.
 • Amennyiben a visszaigazolás után még maradnak el nem foglalt helyek, ezeket az érettségi jegyük csökkenő sorrendjében, illetve a jelentkezési lapon bejelölt szakoknak megfelelően a várólistán lévő jelöltek foglalhatják el.
 • Az így megvalósult újraelosztás eredményeképpen bejutott jelentkezők szeptember 12.-én foglalhatják el helyüket, az előzőekben már bemutatott módon;
 • Amennyiben egy szakon nem jutott be a csoport létrehozásához szükséges létszámú jelölt, a bejutott jelölteket más szakra fogják csoportosítani egy kérvény alapján.
 • A szeptemberi felvételi időszak végleges eredményeit 2023. szeptember 13.-án teszik közzé.

Kedves felvételizők. Lehet, hogy a fentebb bemutatott szabályzat bonyolultnak tűnik. A jobb megértés érdekében lássunk egy példát. Tegyük fel, hogy Valaki 7,00 érettségi átlaggal a földrajz szakra szeretne bejutni. De mivel nem bízik a jegye nagyságában, a felvételi jelentkezési lapon bejelöli a földrajz ingyenes és tandíjas, valamint a területfejlesztés ingyenes és tandíjas lehetőséget is. Miután sikeresen teljesíti a szándéknyilatkozat kizáró feltételét, az első szakaszt következik a jegyek és választások szerinti besorolás. Tegyük fel, hogy a földrajz szakon van 20 ingyenes és 10 fizetéses hely. Valaki a 7-es érettségi átlagával a 12. lenne a fizetéses listán, így nem kerül be a földrajz szakra. De mivel bejelölte a területfejlesztés szakot (ahol tegyük fel szintén 20 ingyenes és 10 fizetése hely van) de ott kevesebb a jelentkező vagy alacsonyabbak a jegyek Valaki a 3. fizetéses helyet foglalhatja el. Ezzel véglegesen eldől, hogy Valaki bejutott a területfejlesztés szakra. Ez a helyzet július 22.-én. De még hátra van a helyek elfoglalása, a visszaigazolás amely július 23-26 között zajlik. Valaki is elfoglalja a neki jutott helyet és kifizeti a tandíj első részletét. Július 26 után kiderül, hogy a területfejlesztés szak ingyenes helyeire bejutott 20 diák közül csak 15 foglalta el a helyét, így Valaki átkerül a fizetéses helyről az ingyenes helyekre (ezért fontos a felvételi lapon bejelölni a fizetéses hely lehetőségét).  Ezt a helyet is el kell foglalnia. Így Valaki a területfejlesztés szak ingyenes helyét foglalhatja el és visszakapja a befizetett tandíjat!