Rezultatele concursului de internship „Sistem informațional pentru servicii de localizare și management al bazelor de date pentru dezvoltare imobiliară”

 

     În tabelul de mai jos veți regăsi rezultatele concursului de internship desfășurat în cadrul Pro GIS Solutions.

 

Nr. înregistrare

Rezultat

01

Admis

02

Respins

03

Respins

04

Neprezentare

05

Neprezentare

 

 

 

 

 

În urma interviului desfășurat, candidatul 01 a fost selectat pentru participarea la programul de internship „Sistem informațional pentru servicii de localizare și management al bazelor de date pentru dezvoltare imobiliară”, organizat în cadrul Pro GIS Solutions în perioada 1 martie - 31 mai 2024.UPDATE 16 FEB 2024::


Programarea interviului online pentru concursul „Sistem informațional pentru servicii de localizare și management al bazelor de date pentru dezvoltare imobiliară”.

-luni, 19.02.2024- 

În urma înscrierilor la programul de internship atașăm mai jos programarea pentru interviu.

Întâlnirea se va realiza online pe platforma Google Meet.

 

Nr. înregistrare

Interval orar

Data

01

11:00-11:25

19.02.2024

02

11:30-11:55

19.02.2024

03

12:00-12:25

19.02.2024

04

12:30-12:55

19.02.2024

05

13:00-13:25

19.02.2024

 

 
REGULAMENT CONCURS


Concurs „Sistem informațional pentru servicii de localizare și management al bazelor de date pentru dezvoltare imobiliară”Art. 1 ORGANIZATORII CONCURSULUI

1.1 Organizatorii concursului „Sistem informațional pentru servicii de localizare și management al bazelor de date pentru dezvoltare imobiliară” ce se va desfășura în perioada 07 feb. 2024 - 23 feb. 2024 sunt:


l Societatea PRO GIS SOLUTIONS S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 115, jud. Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/3387/2015, CUI 35208633,

și

l FACULTATEA DE GEOGRAFIE din cadrul Universității Babeș-Bolyai, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Clinicilor, nr. 5-7, jud. Cluj.


1.2 Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează "Regulamentul").

1.3 Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la Concurs. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt.

1.4 Prin înscrierea la concurs, participanții declară că sunt de acord cu dispozițiile prezentului Regulament și își asumă obligația de a respecta regulile de desfășurare a concursului cuprinse în prezentul Regulament.


Art. 2 DURATA DE DESFĂȘURARE ȘI SCOPUL CONCURSULUI


2.1 Concursul se va desfășura în perioada 07 feb. 2024 - 23 feb. 2024, inclusiv, calendarul de desfășurare fiind detaliat în cuprinsul prezentului Regulament.

2.2 Anunțul concursului, însoțit de toate documentele aferente necesare, se afișează pe website-ul Facultății de Geografie cu 3 zile înainte de data începerii înscrierilor.

2.3 Câștigătorii vor fi anunțați public în data de 19 feb. 2024 (ora 12:00), prin următoarele modalități: afișarea rezultatelor pe site-ul Facultății de Geografie.

2.4 Scopul organizării concursului și a programului de internship este următorul:

-dezvoltarea abilităților profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților din domeniul în care se organizează programul de internship.

-desfășurarea unor activități și familiarizarea cu mediul profesional în domeniul de interes,

-cunoașterea de către interni a specificului activității organizației-gazdă și a exigențelor acesteia,

-dobândirea de experiență profesională, abilități practice și/sau competențe,

-facilitarea tranziției de la sistemul de educație către piața muncii,

-oportunitatea de a implementa practic propriile proiecte prezentate în cadrul concursului.

2.5 Organizatorii, de comun acord, își rezervă dreptul de a suspenda concursul, în cazul în care motive temeinice o impun, aducând acest fapt la cunoștința publicului.


Art. 3 PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

3.1 Participanții selectați vor avea oportunitatea de a desfășura un stagiu de practică (denumit în continuare "internship") remunerat, în baza unui contract de internship, în cadrul societății Pro GIS Solutions, în departamentul Informatic.

3.2 Internshipul va avea o perioadă de 3 luni, 5 zile/săptămână, 8 ore/zi, cu un număr total de 504 ore, desfășurat la punctul de lucru al societății. În schimbul orelor prestate, Organizatorul va oferi câștigătorilor, o indemnizație de internship în cuantum de 1000 lei net/lună.

3.3 Premiul nu poate fi înlocuit cu alte beneficii sau cu contravaloarea acestuia în bani, fără efectuarea perioadei de internship.


Art. 4 DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Au dreptul de a se înscrie la concurs persoanele care au împlinit vârsta minimă de 18 ani, sunt studenți în anul 2 sau 3 la nivel licență în cadrul Facultății de Geografie, UBB și s-au înscris la concurs în perioada stabilită conform prezentului Regulament.

4.2 Câștigătorii concursului vor fi selectați doar dintre cei care s-au înscris în cadrul concursului, au participat la interviu și au rezolvat exercițiul primit acasă spre rezolvare, conform programului de desfășurare a competiției.

4.3 În cazul în care una dintre persoanele desemnate câștigătoare nu dorește să efectueze perioada de internship, aceasta are obligația de a-și manifesta în scris alegerea iar Organizatorii vor alege următorul participant cu cel mai mare punctaj, pentru a beneficia de premiu.

4.4 Comisia de evaluare verifică în regim prioritar îndeplinirea cerințelor de participare cuprinse în art. 4.1. Nerespectarea acestor condiții de participare atrage respingerea automată.


Art. 5 DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

5.1 Concursul se va desfășura în perioada 07 feb. 2024 - 23 feb. 2024, conform următorului grafic:

l Lansarea concursului: 07 feb. 2024

l Înscrierea participanților: 12 feb. 2024 - 16 feb. 2024 (ora 12:00).

l Programarea interviului: 16 feb. 2024

l Desfășurarea interviului: 19 feb. – 20 feb. 2024

l Rezolvarea și transmiterea exercițiului: 20 feb. – 21 feb. 2024 (exercițiul se rezolvă în maxim 24 de ore de la primirea acestuia pe email)

l Desemnarea câștigătorilor: 22 feb. 2024 (până la ora 12:00).

l Confirmarea participării la programul de internship: 22 feb. 2024 - 23 feb. 2024.

l Încheierea contractelor de internship: 26 feb. 2022 - 28 feb. 2024 (până la ora 12:00).

l Desfășurarea perioadei de internship: 01 mar. 2024 - 31 mai 2024, la sediul Pro GIS Solutions

5.2 Participanții se vor înscrie la concurs completând formularul de înscriere pus la dispoziția lor prin intermediul prezentului regulament și pe site-ului oficial al Facultății de Geografie, respectând următoarele condiții: - înscrierea în formularul: https://forms.gle/x6b7wRx9xNVK5ne39

- participarea la interviul desfășurat la sediul societății/ sau online (în funcție de numărul de participanți);

- rezolvarea exercițiului în maxim 24 de ore de la primirea acestuia;

- respectarea termenelor de la punctul 5.1 și 5.3;

Nerespectarea condițiilor de înscriere și netransmiterea exercițiului rezolvat atrag descalificarea participantului.

5.3 Participanții se vor înscrie în formularul menționat mai sus, astfel arătându-și intenția de a participa la internshipul organizat în cadrul Pro GIS Solutions.

5.4 În urma înscrierii, participanții vor fi contactați prin email, unde li se vor transmite detaliile referitoare la interviul desfășurat la sediul societății sau în online (decizie care se va lua în funcție de numărul participanților înscriși).

5.5 După proba interviului, participanții vor primi un exercițiu pentru identificarea nivelului de cunoștințe tehnice ale participanților, dar și pentru înțelegerea acestora cu privire la proiectele care se desfășară în cadrul firmei.

5.6 Participanții vor avea la dispoziție 24 de ore pentru rezolvarea exercițiului, din momentul primirii acestuia pe email.

5.7 În urma celor 2 probe, organizatorii vor alege 2 câștigători.

5.8 Câștigării vor fi anunțați public prin intermediul site-ului Facultății de Geografie, urmând ca aceștia să confirme acceptarea premiului, prin următoarea modalitate: e-mail. În lipsa acordului pentru desfășurarea internshipului în perioada menționată la art. 5.1, se va considera că aceștia renunță la premiu, urmând ca noii câștigători, desemnați în ordinea punctajelor, să fie contactați în vederea revendicării premiului.

5.9 Pe parcursul desfășurării programului de internship, internul își desfășoară întreaga activitate prevăzută în contractul de internship sub directa coordonare a unui îndrumător, desemnat de coordonatorul programului de internship.

5.10 Internul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, student al instituţiei de învăţământ superior.

5.11 În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea programului de internship, îndrumătorul realizează evaluarea activității internului, pe baza unui referat de evaluare, care va cuprinde descrierea activității desfășurate de intern și modul de desfășurare a acesteia.

5.12 În termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea referatului de evaluare, Pro GIS Solutions SRL va elibera internului un certificat de internship care să ateste:

-perioada în care acesta a desfășurat activitatea în baza contractului de internship,

-activitățile desfășurate pe perioada programului de internship,

-calificativul obținut în urma evaluării,

-abilitățile/competențele dobândite în urma desfășurării programului de internship.

5.13 Pe toată perioada de desfășurare a concursului, Facultatea de Geografie se va implica activ în vederea asigurării unei bune organizări a competiției și aducerea la cunoștința studenților a concursului.Art. 6 CONTRACTELE DE INTERNSHIP

6.1 În urma desfășurării concursului, Pro GIS Solutions, denumit în continuare „organizația-gazdă”, va încheia un număr de 2 contracte de internship cu câștigătorii competiției.

6.2 Între interni și organizația-gazdă se poate încheia un singur contract de internship.

6.3 Prin excepție de la prevederile art. 6.2, între interni și organizația-gazdă se pot încheia mai multe contracte de internship, cu condiția ca acestea să fie pentru programe de internship diferite, iar durata cumulată a acestora să nu fie mai mare de 6 luni.

6.4 Contractul de internship se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship.

6.5 Durata maximă a contractului de internship este de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii.

6.6 Perioada în care internul a desfășurat activitatea în baza contractului de internship se consideră vechime în muncă, și, după caz, vechime în specialitate, în funcție de tipul activității.

6.7 Veniturile aferente indemnizației pentru internship sunt impozabile, fiind asimilate, din punct de vedere fiscal, veniturilor realizate din salarii, conform prevederilor art. 61 lit. b) și art. 76 alin. (2) lit. s) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

6.8 Organizația-gazdă nu poate încheia contracte de internship cu persoane cu care a fost în raporturi de muncă sau de serviciu.

6.9 Organizația-gazdă nu poate încheia contracte de internship cu persoane ce nu dețin cetățenie română.

6.10 Este interzisă delegarea de sarcini internului ce constau în prestarea altor activități și/sau exercitarea altor atribuții în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică și practică conform contractului de internship.


Art.7 CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

7.1 Prin înscrierea în concurs, participantul acceptă prevederile prezentului Regulament, înțelege și este de acord cu faptul că organizatorii îi vor solicita următoarele informații necesare pentru identificarea lui: (a) numele și prenumele, (b) adresa de e-mail validă, (c) adresa de domiciliu, (d) data nașterii, (e) număr de telefon.

7.2 Scopul solicitării acestor informații de către organizator este de a menține contactul cu participantul, precum și pentru verificarea respectării condițiilor de participare.

7.3 După colectarea datelor participantului, organizatorul nu va dezvălui informațiile de identificare ale acestuia către terți în scopuri de marketing și publicitate, nu va furniza unor terți datele de contact fără acordul participantului, cu excepția cazurilor în care sunt solicitate de instituții ale statului legal abilitate (cu rol de control etc) – va securiza informațiile esențiale pe care furnizează participantul, prin protocoale standard și tehnologii corespunzătoare.

7.4 Organizatorii nu sunt considerați responsabili în cazul anulării, amânării sau modificării concursului din cauza unor circumstanțe neprevăzute. Participanților li se recomandă să nu aștepte sfârșitul perioadei de înscriere pentru a-și depune candidatura. Este posibil să intervină probleme care nu depind de organizatori, precum viteza

redusă a conexiunii la internet, probleme tehnice cu serverul sau alte chestiuni, din cauza cărora candidaturile să nu poată fi depuse până la expirarea termenului limită.

7.5 Organizatorii își rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant pentru orice motiv și în orice moment dacă are suspiciuni cu privire la activitatea sa în cadrul concursului.


Art. 7 DIVERSE

7.1 Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

7.2 Prezentul Regulament este obligatoriu și opozabil atât participanților la concurs, cât și organizatorilor. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica, de comun acord, prezentul Regulament, aducând la cunoștința publicului modificările intervenite.PRO GIS SOLUTIONS                                                                                                       FACULTATEA DE GEOGRAFIE UBB

Powered by Froala Editor

Etichete: