Facultatea de Geografie Cluj | Pagina studentilor

Burse

UPDATE 06.04.2023

(cautarea in liste se face dupa numarul matricol) 
- lista studentilor care primesc bursa aj social din fond extrabugetar (buget), pagina 1
- lista studentilor care primesc bursa aj social din fond extrabugetar (taxa), pagina 8
 -lista celor respinsi -paginile 2-3

Având în vedere prevederile HCA nr. 2301/27.02.2023 ultimul student care a beneficiat de bursă de ajutor social din fond extrabugetar a avut venitul de 1.300,58 lei, iar studenții care au venitul mai mare de 1.300,58 lei au fost respinși, neîncadrându-se în fondurile alocate.

Hotarare CA 2301 27febr23

BENEFICIARI BUGET_numar matricol_Sem II 2022-2023

BENEFICIARI TAXA_numar matricol_Sem II 2022-2023

RESPINSI_număr matricol_Sem II 2022-2023

 

UPDATE 27.03.2023

În atenția studenților bursieri 
Căutarea în liste se face după numărul matricol. 

Contestații la burse- se trimit prin e-mail, pe adresa cristina.tanasescu@ubbcluj.ro în perioada 28.03-30.03.23, ora 10. Vă rugăm să menționați în mesaj numele, prenumele, specializarea, anul, tipul bursei, motivul contestației
Răspunsuri la contestații – până la 31.03.23, ora 12 
Transmitere liste finale burse către Rectorat -5.04.23
Virare burse pe carduri (prima tranșă) – 20-21.04.2023
Virare burse pe carduri (ulterior lunar) – perioada 10-15 din fiecare lună
Studenții care nu au mai beneficiat niciodată de bursă sau din motive justificate doresc schimbarea contului IBAN cu care figurează în baza de date să trimită după data de 3.04.2023 documentul bancar la adresa social@ubbcluj.ro scanat/pozat de unde să reiasă că sunt titularii contului. Pe documentul bancar să scrie facultatea la care studiază, tipul bursei (performanță, merit, socială, bursier al statului român), în ce an de studiu sunt, să verifice să fie trecut CNP-ul și să menționeze dacă și-au schimbat numele (unde e cazul). 
Studenții bursieri ai statului român trebuie sa atașeze la mesajul către social@ubbcluj.ro și pașaportul scanat/pozat. 

lista_burse_aj social buget fonduri UBB

lista_burse_aj social buget

lista_burse_aj social taxa fonduri UBB

lista_burse_merit

lista_burse_performanta

*****

ANUNŢ IMPORTANT REFERITOR LA BURSELE SOCIALE PENTRU SEM. II 2022-2023 
Cererile și dosarele pentru bursele sociale vor fi depuse EXCLUSIV prin mijloace electronice folosind platforma de burse prin accesarea linkului  
https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse 
Platforma va fi deschisă între 27 februarie și 17 martie 2023, ora 16. 
La depunerea documentelor prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere a studentului referitoare la conformitatea documentelor. Documentele încărcate electronic nu mai necesită depunerea acestora în format fizic. Fiecare pagină din dosar va fi numerotată şi semnată în partea dreaptă jos, de către student (începând cu cererea-Anexa 7). 
Pentru informații suplimentare despre bursele sociale, sunați la Secretariat, între orele 9-12, în zilele lucrătoare, după cum urmează: 
Carmen Struguraș- 0264 592214/int. 211 - LICENŢĂ -linia română -Geografia Turismului - anii 1,2,3 de studiu 

Daniela Ciornei- 0264 592214/int. 209 - LICENŢĂ -linia română – Geografie – anii 1,2,3 de studiu;                      Cartografie – anii 1,2,3 de studiu; - MASTER - linia română – Amenajare şi dezvoltare turistică – anii 1 şi 2 de studiu; -Planificare și dezvoltare regională- anii 1 şi 2 de studiu 

Muradi Betty – 0264 592214/int. 209- LICENŢĂ-linia română -Hidrologie şi meteorologie – anii 1,2,3 de studiu; – Planificare teritorială – anii 1,2,3 de studiu; LICENŢĂ-linia maghiară- Geografie – anii 1,2,3 de studiu; -Planificare teritorială – anii 1,2,3 de studiu; -Geografia Turismului – anii 1,2,3 de studiu
MASTER-linia română -Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic – an 2 de studiu
MASTER-linia maghiară – Turism şi dezvoltare teritorială – anii 1 şi 2 de studiu 

Cristina Tănăsescu- 0264 592214/int. 210- MASTER-linia română- Geomatică – anii 1 şi 2 de studiu


 
Accesul la platformă se face cu contul de student prenume.nume@stud.ubbcluj.ro
  
La linkul de mai jos se găsesc tutoriale despre schimbarea parolei sau despre recuperarea contului. 
Tutoriale – Direcția Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (ubbcluj.ro) 

LUNILE CARE SE IAU ÎN CALCUL: octombrie, noiembrie, decembrie 2022.  
Venitul lunar net mediu, pe membru de familie (venit maxim acceptat) = 1524 lei. Numărul minim de credite obținute pe semestrul anterior =15. Vârsta maximă a studentului =35 ANI 
Documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social diferă în funcţie de situaţia în care se află studentul. 
1.Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi vor depune următoarele documente:  
1. cerere tip, conform Anexei 7 vizată de către secretariatul facultăţii; 
2. anexa 9 - verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social 
3. copie a buletinului/ cărţii de identitate pentru aplicant și părinte (pentru orfanii de un părinte) 
4. copie a certificatului de naştere a aplicantului; 
5. copii ale certificatelor de deces ale părinţilor sau părintelui; 
6. documente justificative privind veniturile proprii, după caz: 
a. cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş 
pentru lunile care se iau în considerare; 
b. adeverinţa de şomaj; 
c. adeverinţa de venit net; 
7. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete 
obţinute din activităţi autorizate ( de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, 
asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor 
personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal). 
8. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi 
alte venituri decât cele declarate. Declarația se completează de mână, după modelul prezentat în Anexa nr. 8 
9. anchetă socială (dacă veniturile sunt zero). 
10. La depunerea documentelor prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere a studentului referitoare la conformitatea documentelor 
Studenţii orfani de un părinte vor prezenta şi documentele de venit pentru ceilalţi membri ai  familiei. 
2.Studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele documente: 

1. cerere tip, conform Anexei 7, vizată de către secretariatul facultăţii; 
2. anexa 9- verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social 
3. copie a buletinului/ cărţii de identitate  
4. copie a certificatului de naştere a aplicantului  
5. documente justificative privind situaţia în care se află: 
a. adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament; 
b. copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în 
plasament familial; 
6. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru 
acordarea bursei sociale, după caz: 
a. copii ale cupoanelor sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament; 
b. adeverinţă de şomaj; 
c. adeverinţă de venit net etc.; 
7. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete 
obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, 
asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor 
personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal). 
8. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte 
venituri decât cele declarate. Declarația se completează de mână, după modelul prezentat în Anexa nr. 8 
9. La depunerea documentelor prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere a studentului referitoare la conformitatea documentelor 

 3. studenţii care solicită burse pe motive medicale vor depune următoarele documente: 
 
1. cerere tip, conform Anexei 7, vizată de către secretariatul facultăţii; 
2. anexa 10- verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social- caz medical 
3. copie a buletinului/ cărţii de identitate  
4. document medical eliberat de un medic specialist ( care a promovat examenul de 
specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în 
domeniul diagnosticului), respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap 
permanent grav sau accentuat. În documentul medical prezentat de student se va 
menţiona în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in categoriile de boli 
specificate la art. 13, alineatul (3), punctul 3), încadrarea o poate face medicul 
specialist, medicul de familie sau medicul facultăţii. Documentul medical va fi vizat 
de către medicul de familie sau de către medicul arondat facultăţii. 
5. La depunerea documentelor prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere a studentului referitoare la conformitatea documentelor 

4.Studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente:
1. cerere tip, conform Anexei 7, vizată de către secretariatul facultăţii; 
2. anexa 9 - verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social; 
3. copie a buletinului/ cărţii de identitate  
4. copie a certificatului de naştere a aplicantului; 
5. copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor 
6. copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate ( dacă este 
cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor; 
7. adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de 
învătământ; 
8. declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la 
notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai 
familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu 
urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii; 
9. adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme 
medicale; 
10. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru 
acordarea bursei sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei, după caz: 
a. copii ale cupoanelor sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul 
pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare; 
b. adeverinţă de şomaj; 
c. adeverinţă de venit net etc.; 
11. declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru al familiei care nu obţine 
nici un fel de venit în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are 
domiciliul; 
12. copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte; 
se completează cu adeverinţă/ copii ale cupoanelor privind cuantumul pensiei de 
urmaş pentru student şi fraţii acestuia; 
13. copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi; se completează 
cu adeverinţă/ copii ale cupoanelor privind cuantumul pensiei alimentare pentru 
student şi fraţii acestuia; 
14. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete 
obţinute din activităţi autorizate pentru toţi membrii majori ai familiei ( de exemplu: 
chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de 
exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., 
conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal); 
15. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa 
nu mai au şi alte venituri. Declarația se completează de mână, după modelul prezentat în Anexa nr. 8 
16. anchetă socială (dacă veniturile sunt zero). 
17. La depunerea documentelor prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere a studentului referitoare la conformitatea documentelor 

. Anexa nr. 7 cerere

. Anexa nr. 8 declaratie

. Anexa nr. 9 verificare conformitate

. Anexa nr. 10 (caz medical)

. Anexa suplim FacGf Declaratie Bursa_dosar_electronic

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**************************************************************************************************************

 

   

Perioada depunere - Acte necesare

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Rezultate burse sociale

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Rezultate burse de merit

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Rezultate burse de performanta

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Beneficiari burse extrabugetar -BUGET

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Beneficiari burse extrabugetar - TAXA

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Beneficiari burse extrabugetar SOCIAL

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Vezi rezultate