Ghid privind modalitatea de contestare a evaluarii
1. Ghidul se adresează tuturor studenților și se dorește a fi un mijloc de ajutor simplu și eficient pentru aceia care se consideră nedreptățiți în cadrul examenelor susținute la Universitatea Babeș-Bolyai. Ghidul descrie un proces clar și transparent pentru analizarea cazurilor de contestare, venind deopotrivă în întâmpinarea necesităților de informare a celor care analizează contestațiile.
2. În completarea prevederilor referitoare la contestarea evaluărilor, prezentul ghid cuprinde o secțiune specială aplicabilă contestațiilor ce au ca obiect excluderea din examene motivată de fraudă.
Obiectul și motivele contestației
3. Contestațiile studenților împotriva rezultatelor evaluării pot avea ca obiect:
a. refuzul evaluatorului de primire în examen;
b. rezultatul unei examinări sau evaluări.
În conformitate cu prezentul ghid, contestațiile îndreptate împotriva refuzului evaluatorului de primire în examen se supun acelorași prescripții ca cele privitoare la rezultatul unei examinări sau evaluări și, în consecință, nu necesită tratament procedural diferit.
4. Motivele pentru care se poate contesta o decizie descrisă anterior sunt:
a. au existat circumstanțe obiective relevante care au condus la conturarea stării de fapt pe care se întemeiază refuzul evaluatorului de primire în examen;
b. temeiul refuzului evaluatorului de primire în examen nu coincide cu starea de fapt;
c. evaluarea a fost efectuată incorect, necorespunzător sau părtinitor;
d. evaluare sau rezultatul acesteia sunt afectate de o neregulă procedurală materială;
e. supravegherea și îndrumarea din cadrul examinării au fost nesatisfăcătoare.
5. Rezultatul evaluărilor orale, respectiv practice, nu poate fi contestat.

Recomandări înainte de a face contestație
6. Înainte de a decide dacă va înainta o contestație, este recomandat ca studentul să discute cu evaluatorul pentru a se asigura că motivul deciziei împotriva căreia este îndreptată contestația  este temeinic.
7. O decizie care a fost publicată nu poate fi anulată în mod normal decât dacă este făcută o contestație și are succes.
8. Pentru un parcurs potrivit al demersului, este recomandat ca studentul să analizeze procedurile instituționale și, eventual, să adreseze întrebări secretariatului facultății din care face parte, aceste întrebări și răspunsurile aferente putând să aibă ca obiect exclusiv regulile procedurale.
9. Dacă studentul nu înțelege rezultatul evaluării care a fost publicat sau explicațiile eventual primite, se recomandă contactarea persoanelor din conducerea facultății cu atribuții în domeniul curricular, pentru mai multe informații și clarificări.
Termen limită pentru contestație
10. Termenul limită de primire a contestației este de 48 de ore de la neprimirea în examen, respectiv de la data comunicării rezultatului care se dorește a fi contestat, în absența altor reglementări specifice. Universitatea nu va lua în considerare o contestație depusă după termenul stabilit.
11. Prin excepție, o contestație poate fi depusă peste termen în cazul în care este furnizat un motiv pentru întârziere, motiv menționat în scris ca parte a contestației și se va încadra ca gravitate în limitele forței majore sau cazului fortuit.
12. În cazul în care o contestație este respinsă ca tardivă, se va emite un document de finalizare a procedurilor interne, care va permite continuarea procedurilor în Contencios Administrativ.
Modalitatea de contestare
13. Pentru a depune o contestație, studenții vor completa un Formular de contestație, disponibil pe pagina de internet a fiecărei facultăți. Contestația trebuie să cuprindă motivele și dovezile pe care se întemeiază, precum și măsurile de remediere pe care studentul le urmărește.

14. Toate informațiile și documentele justificative vor fi incluse în Formularul de contestație. Acesta nu poate fi completat decât înăuntrul termenului de contestație. Responsabilitatea furnizării tuturor informațiilor și dovezilor revine studentului.
15. Contestațiile ar trebui să fie bazate exclusiv pe dovezi obiective și vor fi redactate în limba română.
16. Pentru înaintarea contestațiilor, fiecare facultate va desemna o adresă de poștă electronică dedicată procedurilor de contestare. Confirmarea înaintării contestației se face în termen de o zi lucrătoare de la depunere.
Analizarea formală și procedurală a contestațiilor
17. Toate contestațiile trebuie să fie analizate cu privire la îndeplinirea condițiilor formale și procedurale în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, de către comisii specializate sau persoane special mandatate în acest scop. Contestația poate fi respinsă numai pe baza formularului de contestație dacă nu intră în sfera de competență a acestei proceduri, nu cuprinde motive serioase, este tardivă sau nu se bazează pe dovezi adecvate. Contestarea raționamentului științific confirmat al examinatorilor sau evaluatorilor conduce întotdeauna la respingerea contestației.
18. În cazul în care contestația este acceptată din punct de vedere formal, contestația se înaintează unei comisii formate din cadre didactice de specialitate care vor reevalua rezultatul obținut de student la examen sau altă formă de verificare a cunoștințelor.
19. Dacă o contestație este respinsă pentru motive formale sau procedurale, se va emite un document de finalizare a procedurilor interne, care va permite continuarea procedurilor în Contencios Administrativ.
Analizarea contestației pe fond
20. Comisia de specialitate este numită de către decanul facultății, cu evitarea incompatibilităților. În cazul în care cadrul didactic vizat este decanul facultății, comisia va fi numită de Consiliul de Administrație. Analiza comisiei de specialitate trebuie să fie obiectivă și nepărtinitoare.
21. Comisia va analiza reclamațiile și va studia orice dovezi în susținere. În cazul în care consideră necesar, comisia poate audia studentul, cadrul didactic examinator sau orice altă persoană a cărei susțineri pot fi utile în luarea unei decizii corecte.

22. Comisia va transmite către secretariatul facultății răspunsul prin completarea unui Formular de răspuns motivat, împreună cu toate documentele justificative pe care și-a întemeiat decizia, în termen de 2 zile lucrătoare de la soluționarea contestației.
23. Comisia trebuie să ia una din următoarele decizii:
a. să admită contestația și să stabilească un nou rezultat al evaluării;
b. să respingă contestația și să păstreze rezultatul inițial al evaluării. Nicio altă opțiune de soluționare nu trebuie să fie posibilă.
24. Răspunsul la contestație transmis secretariatului facultății va fi înmânat sub semnătură de primire studentului contestatar sau va fi expediat prin poștă electronică, în termenul de 4 zile lucrătoare de la depunerea acesteia. În cazul admiterii contestației, prin grija secretariatului facultății și sub autoritatea decanatului acesteia, remediile cu privire la noul rezultat al evaluării se vor înscrie în toate formularele și bazele de date care cuprind traiectoria profesională a studenților.
Etapa plângerii prealabile
25. Odată ce studentul a primit Formularul de răspuns, procedura de contestație este închisă. Cu toate acestea, întrucât legea română prescrie imperativ posibilitatea atacării în contencios administrativ a actelor unei instituții publice, studentul nemulțumit are posibilitatea parcurgerii unui asemenea demers și cu privire la soluționarea contestației rezultatului unei evaluări.
26. Termenul de înaintare a plângerii prealabile este de 30 de zile, dar se recomandă înaintarea acesteia în cel mai scurt timp posibil de la primirea Formularului de răspuns.
27. Plângerea trebuie să cuprindă motive serioase și obiective cu privire la netemeinicia soluționării contestației și se înaintează Rectoratului Universității, prin orice mijloc de comunicare care permite înregistrarea. Dovada înregistrării se transmite studentului contestatar prin orice mijloc de comunicare.
28. La nivelul Universității va funcționa o Comisie de analiză a plângerilor împotriva soluțiilor date contestațiilor ce au ca obiect rezultatele evaluărilor. Comisia, numită de către rector, este prezidată de Prorectorul responsabil cu curriculum, iar membrii vor fi Prorectorul responsabil cu studenții, un angajat din cadrul Compartimentului juridic și un reprezentant al studenților.
29. Comisia de analiză a plângerilor împotriva soluțiilor date contestațiilor ce au ca obiect rezultatele evaluărilor poate revizui decizia numai din următoarele motive:
a. decizia cu privire la contestație a fost nerezonabilă în lumina dovezilor furnizate de student;

b. procedura de analiză sau audierea de către Comisia de specialitate a fost deficitară într-un mod care a prejudiciat în mod semnificativ studentul;
c. analiza formală și procedurală nu aținut cont de termenele obiective și a luat în considerare acte și fapte care nu corespund realității.
30. Comisie de analiză a plângerilor împotriva soluțiilor date contestațiilor ce au ca obiect rezultatele evaluărilor va stabili inițial dacă plângerea este introdusă în termen și motivată. Dacă aceasta îndeplinește condițiile precizate, va fi analizată și pe fond. Comisia nu va lua în considerare noi probe, cu excepția cazului în care s-a demonstrat în mod clar și obiectiv că astfel de probe nu erau disponibile la momentul depunerii contestației.
31. În termen de maxim 30 de zile, rezoluția Comisiei de analiză a plângerilor împotriva soluțiilor date contestațiilor ce au ca obiect rezultatele evaluărilor va fi transmisă studentului, sub semnătura Rectorului sau a unui împuternicit al acestuia. În situația unei egalități de vot, decizia va fi luată de președintele comisiei.
32. În cazul admiterii plângerii, rezoluția cuprinzând remediile Comisiei de analiză a plângerilor împotriva soluțiilor date contestațiilor ce au ca obiect rezultatele evaluărilor se transmite facultății din care face parte studentul. Prin grija secretariatului facultății și sub autoritatea decanatului acesteia, remediile cu privire la noul rezultat al evaluării se vor înscrie în toate formularele și bazele de date care cuprind traiectoria profesională a studenților.
33. În cazul respingerii plângerii, rezoluția Comisiei de analiză a plângerilor împotriva soluțiilor date contestațiilor ce au ca obiect rezultatele evaluărilor este finală și nu mai poate face decât obiectul unei acțiuni în instanța de contencios administrativ. Bazat pe principiul autonomiei universitare, nicio autoritate publică nu mai poate analiza rezoluția Comisiei.
Contestarea excluderii din examen pentru motive legate de fraudă
34. Frauda, în oricare din formele sale, reprezintă cea mai gravă abatere în cadrul unei comunități universitare, academice. Sancționarea ei trebuie făcută pe măsura gravității și, de aceea, modalitatea de contestare a excluderii din examen pentru motive legate de fraudă necesită norme și recomandări specifice, menite să asigure atât celeritate și cursivitate cât și protecția persoanelor și structurilor care au depistat frauda.
35. În sensul celor precizate anterior, analizarea contestațiilor împotriva excluderii din examen pentru motive legate de fraudă se realizează exclusiv la nivelul central al Universității. Contestație are și statut de plângere prealabilă.

36. În termen de 48 de ore de la momentul excluderii din examen pentru motive legate de fraudă, aceasta poate fi contestată prin înaintarea contestației către Rectoratul Universității prin orice mijloc de comunicare care permite înregistrarea. Dovada înregistrării se transmite studentului contestatar prin orice mijloc de comunicare.
37. Competența de soluționare revine Comisiei de analiză a plângerilor împotriva soluțiilor date contestațiilor ce au ca obiect rezultatele evaluărilor. În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea plângerii, rezoluția Comisiei de analiză a plângerilor împotriva soluțiilor date contestațiilor ce au ca obiect excluderea din examen pentru motiv de fraudă va fi transmisă studentului, sub semnătura Rectorului sau a unui împuternicit al acestuia.
38. Contestația împotriva excluderii din examen pentru motive legate de fraudă nu poate fi admisă decât în cazul în care este introdusă în termen, este motivată și dovezile indică o stare de fapt contrară ipotezei care a condus la excluderea din examen. Analizarea condiționărilor se realizează într-o singură etapă pentru asigurarea celerității de soluționare.
39. În cazul respingerii contestației, respingerea este finală și nu mai poate face decât obiectul unei acțiuni în instanța de contencios administrativ. Bazat pe principiul autonomiei universitare, nicio autoritate publică nu mai poate analiza rezoluția Comisiei.
40. În cazul admiterii contestației, rezoluția se transmite facultății din care face parte studentul. Facultățile sunt obligate să își stabilească intern modalitățile de implementare a acestor rezoluții în așa fel încât eventuala excludere eronată din examen pentru motiv de fraudă să nu afecteze traiectoria profesională a studenților.
Recomandări și precizări finale
41. Contestațiile și plângerile prevăzute de prezentul ghid trebuie implementate procedural în așa fel încât să fie accesibile și persoanelor cu dizabilități sau cu nevoi speciale de accesibilitate.
42. Studenții nu pot primi acte de studii și nici alte documente universitare a căror completare depinde de soluționarea contestațiilor.
43. Studenții pot retrage contestația în orice moment al demersurilor de analiză printr-un document transmis prin orice mijloc care asigură înregistrarea. Odată retrasă contestația, aceasta nu mai poate fi redepusă.
44. Toată corespondența din partea Universității în legătură cu contestația studentului va fi trimisă la o adresă de poștă electronică indicată de acesta.

45. Atât studenții cât și Universitatea vor păstra confidențiale detaliile contestației și orice răspunsuri la aceasta, cu excepția cazului în care dezvăluirea este necesară pentru a progresa analiza contestației, pentru a implementa o decizie cu privire la contestație sau pentru cazurile cerute de lege sau de un interes public.
46. Universitatea nu va ignora abuzurile generate de utilizarea cu rea-credință a drepturilor conferite pentru contestare și își rezervă dreptul de a lua măsuri suplimentare în cazul în care se constată că astfel de abuzuri au fost comise.
47. Universitatea nu va taxa examinarea contestațiilor și nici eliberarea oricăror documente necesare susținerii acestora.
48. Procedurile de contestare se vor desfășura în conformitate cu prezentul ghid și cu celelalte prevederi legale și interne aplicabile.
49. Studenții pot apela la asistență specializată în litigii, suportând costurile acestor servicii. Dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești este protejat de lege.
50. Prezentul ghid se aprobă prin hotărâre a Consiliului de Administrație, iar prevederile sale devin obligatorii începând cu data aprobării.

* * *

DESCARCA GHIDUL AICI [ Ghid_UBB_privind_modalitatea_contestare_evaluari ]


Formular contestatie evaluare lucrare examen


Powered by Froala Editor

Etichete: