REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A 

CONCURSULUI GEOMONDIS – ETAPA REGIONALĂ CLUJ-NAPOCA

 

 

Art. 1. Concursul Geomondis are drept scop testarea cunoștințelor geografice ale participanților, dar poate reprezenta și un criteriu alternativ de selecție la concursul de admitere la Facultatea de Geografie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Art. 2. La concursul Geomondis pot participa echipe reprezentând atât liceele teoretice cât şi cele tehnologice sau vocaţionale.

Art. 3. Echipele sunt formate din 4 elevi de liceu, câte un reprezentat din fiecare an de studiu.

Art. 4. Comisia de evaluare este compusă din cadre didactice ale Facultăţii de Geografie. În organizarea concursului vor fi implicați și reprezentanți ai studenților. 

Art. 5. Probele de concurs sunt în număr de 3 (scrisă, orală şi practică).

Înscrierea la concurs se face online, prin completarea datelor din formularul următor:

 

https://forms.gle/ZC3EuzgLsvR4m3jeA

Perioada înscrierii: 22 februarie 2023 – 15 martie 2023

 

Desfășurarea concursului (la sediul facultății): 1 aprilie 2023, ora 9:00

 

Art. 6. Pentru toate tipurile de probe, subiectele sunt stabilite de către comisie, cu minimum 45 de minute înainte de susţinerea probelor. Tematica se bazează pe cultura geografică generală specifică nivelului liceal, bazată pe programele disciplinei Geografie clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a.

Art. 7. Timpul de lucru pentru probe este:

  • Proba teoretică scrisă: 40 de minute 
  • Proba teoretică orală: 1 oră și 30 de minute
  • Proba practică: 2 ore

Art. 8. În alcătuirea tuturor probelor se vor avea în vedere cerinţe care să permită valorificarea creatoare a cunoştinţelor dobândite de elevi, precum şi a capacităţilor de analiză, de sinteză, de evaluare, de soluţionare şi de utilizare a cunoştinţelor dobândite. De asemenea, se va pune în valoare spiritul de inovaţie şi de creaţie a participanţilor.

Art. 9. Structura concursului:

Proba teoretică scrisă: Întrebări tip grilă.

Proba teoretică orală: Echipele vor extrage câte două întrebări la care să răspundă pe loc, fiecare întrebare valorând câte 5 puncte. 

 Proba practică: Echipele se vor deplasa pe teren în vederea identificării unei zone de studiu, pe baza căreia vor răspunde unor cerinţe specifice (dacă vremea permite asta). În caz de vreme nefavorabilă, organizatorii vor stabili o probă practică în sală.

Ponderile probelor sunt următoarele:

- proba teoretică scrisă: 50% din nota finală;

- proba teoretică orală: 30% din nota finală;

- proba practică : 20% din nota finală.

Art. 10. Pentru proba teoretică orală se va trage la sorți ordinea în care echipele vor prezenta răspunsurile.

Art. 11. Proba teoretică orală va consta în extragerea de către fiecare echipă participantă a câte 2 întrebări. 

Art. 12. Timpul de lucru acordat pentru elaborarea răspunsurilor de către fiecare echipă la proba teoretică orală este de 10 minute; timpul de lucru acordat pentru răspunsuri este de 10 minute (total 20 de minute).

Art. 13. Proba practică va fi făcută cunoscută în ziua concursului. 

Art. 14. Lucrările de la proba teoretică vor fi corectate de către membrii comisiei. 

Art. 15. Rezultatele probelor sunt apreciate de la 1 la 10, după baremele alcătuite de comisia de evaluare.

Art. 16. Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

Art. 17. Elevii participanţi pot contesta numai punctajul iniţial al propriei lucrări. Contestaţiile sunt depuse în cel mult 1 oră de la afişare, termenul de analiză și răspuns fiind de cel mult 2 ore de la depunerea contestaţiilor. La proba practică şi cea orală nu se depun contestaţii.

Art. 18. În cazul în care nota finală a două echipe coincide până la a treia zecimală, departajarea se va face în favoarea echipei cu punctaj mai mare la proba teoretică scrisă; în caz de egalitate în continuare, departajarea se va face în favoarea echipei cu punctaj mai mare la proba teoretică orală.

Art. 19. Participanții (membrii fiecărei echipe) care au obținut premiile I, II și III la concursul Geomondis – etapa regională Cluj-Napoca, vor putea fi admiși cu nota 10 (zece) la concursul de admitere, la oricare dintre specializările de nivel licență din oferta educațională a facultății.

Art. 20. Admiterea candidaţilor la una dintre specializările Facultății de Geografie este condiţionată de obţinerea diplomei de bacalaureat și parcurgerea tuturor etapelor de admitere conform regulamentelor de admitere în vigoare.

Art. 21. Candidații pot opta pe fișa de înscriere, în ordinea preferințelor, pentru mai multe specializări. Repartizarea candidaţilor pe specializări (în ordinea descrescătoare a mediei de admitere) se face conform opţiunii lor de pe fișa de înscriere, în limita locurilor disponibile.

Powered by Froala Editor

Etichete: