ANUNŢ IMPORTANT REFERITOR LA BURSELE SOCIALE SEMESTRUL I 2023-2024

 Cererile și dosarele pentru bursele sociale vor fi depuse EXCLUSIV prin mijloace electronice folosind platforma de burse prin accesarea linkului https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse Platforma va fi deschisă între 02 octombrie și 20 octombrie, ora 16.

La depunerea documentelor prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere a studentului referitoare la conformitatea documentelor (Anexa 9).

 Documentele încărcate electronic nu mai necesită depunerea acestora în format fizic. Fiecare pagină din dosar va fi numerotată şi semnată în partea dreaptă jos, de către student, începând cu cererea (Anexa 7).
 Numerotarea se face după ordinea documentelor din Anexa 10, excepție bursele sociale medicale (numerotarea se face după Anexa 11) Accesul la platformă se face cu contul de student prenume.nume@stud.ubbcluj.ro. LUNILE CARE SE IAU ÎN CALCUL: iunie, iulie, august 2023 Venitul lunar net mediu, pe membru de familie (venit maxim acceptat) = 1898 lei. Numărul minim de credite obținute pe semestrul anterior =20 credite. Vârsta maximă a studentului =35 ANI
Documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social diferă în funcţie de situaţia în care se află studentul. 1.Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi vor depune următoarele documente:
 1. cerere tip, conform Anexei 7;
 2. anexa 10 - verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social;
3. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
4. copie a certificatului de naştere a aplicantului;
5. copii ale certificatelor de deces ale părinţilor sau părintelui;
6. documente justificative privind veniturile proprii, după caz:
a. cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş
pentru lunile care se iau în considerare;
b. adeverinţa de şomaj;
c. adeverinţa de venit net;
7. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete
obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate,
asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor
personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);
8. dedaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (Anexa nr. 8); 9. declaraţie privind depunerea dosarului prin mijloace electronice (Anexa nr. 9); 10 anchetă socială (dacă veniturile sunt zero).
Studenţii orfani de un părinte vor prezenta şi documentele de venit pentru ceilalţi membri
ai familiei. 2.Studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele documente: 1. cerere tip, conform Anexei 7; 2. anexa 10 - verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social;
3. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
4. copie a certificatului de naştere a aplicantului;
5. documente justificative privind situaţia în care se află:
a. adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;
b. copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în
plasament familial;
6. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale, după caz:
a. copii ale cupoanelor sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;
b. adeverinţă de şomaj;
c. adeverintă de venit net etc.;
7. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete
obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate,
asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor
personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);
8. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât cele declarate (Anexa nr. 8); 9. declaraţie privind depunerea dosarului prin mijloace electronice (Anexa nr. 9). 3. studenţii care solicită burse pe motive medicale vor depune următoarele documente: 1. cerere tip, conform Anexei 7; 2. anexa 11- verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social - caz medical;
3. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
4. document medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de
specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în
domeniul diagnosticului), respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap
permanent grav sau accentuat. În documentul medical prezentat de student se va
menţiona în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in categoriile de boli
specificate la art. 13, alineatul (3), punctul 3), încadrarea o poate face medicul
specialist, medicul de familie sau medicul facultăţii. Documentul medical va fi vizat
de către medicul de familie sau de către medicul arondat facultătii.; 5. declaraţie privind depunerea dosarului prin mijloace electronice (Anexa nr. 9). 4.Studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente: 1. cerere tip, conform Anexei 7; 2. anexa-10 -verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social;
3. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
4. copie a certificatului de naştere a aplicantului;
5. copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
6. copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate ( dacă este
cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
7. adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de
învăţământ;
8. declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la
notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai
familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu
urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
9. adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme
medicale;
10. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei, după caz:
a. copii ale cupoanelor sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul
pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare;
b. adeverinţă de şomaj;
c. adeverinţă de venit net etc.;
11. declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru al familiei care nu obţine
nici un fel de venit în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are
domiciliul;
12. copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte;
se completează cu adeverinţă/, copii ale cupoanelor privind cuantumul pensiei de
urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
13. copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi; se completează
cu adeverinţă/ copii ale cupoanelor privind cuantumul pensiei alimentare pentru
student si fratii acestuia;
14. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete
obţinute din activităţi autorizate pentru toţi membrii majori ai familiei (de exemplu:
chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de
exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc.,
conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);
15. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai au şi alte venituri (Anexa nr. 8); 16. declaraţie privind depunerea dosarului prin mijloace electronice (Anexa nr. 9);
17. anchetă socială (dacă veniturile sunt zero


Anexa 7 Cerere bursa soc

Anexa 8 Decl proprie rasp

Anexa 9 Decl depunere dosar

Anexa 10 Verificare conformitate

Anexa 11 Burse med- Verificare conformitate


Powered by Froala Editor

Etichete: