Telefon: 0264 – 590801 mail : iulia.enuta@ubbcluj.ro


 

REDUCERI DE TAXE  ÎN ANUL UNIVERSITAR  2020-2021  CEREREA ȘI DOCUMENTELE DOVEDITOARE PENTRU REDUCERILE DE TAXE SE TRIMIT ÎNPERIOADA 1-12 OCTOMBRIE  2020 pe e-mailul: iulia.enuta@ubbcluj.ro
Reducerile de taxe (tarife) de şcolarizare stabilite de către facultățise acordă numai studenților români și celor asimilați acestora pentruciclul licență – învățământ cu frecvenţă și ID.Documentele doveditoare ale calității de student la un alt program destudii în cadrul UBB, respectiv de absolvent al UBB, sunt trimise, învederea stabilirii reducerilor de taxă, în perioada 1-12 octombrie,
odatăcu cererea de reducere.acestea vor conține obligatoriu declarațiastudentului, pe propria răspundere, că nu este şi nu a mai fostbeneficiarul unei alte reduceri similare, concomitent, în cadrul unui altprogram de studii, în cadrul UBB.
Documentul doveditor al calităţii destudent la un alt program de studii trebuie să fie emis în perioada 1-12octombrie și să conțină inclusiv mențiunea inexistenței unor debiterestante în raport cu UBB.
CRITERII DE REDUCERE
a. reducerea de 25% din cuantumul taxei de şcolarizare pentru membri aiaceleiaşi familii (soţi, părinţi, copii sau fraţi/surori) având calitateade studenţi în cadrul facultăţii, în programe de studii de nivel licențăşi/sau masterat şi/sau doctorat, cu condiţia ca fiecare să aibă achitateprimele doua rate aferente taxei de școlarizare;
b. scutire de taxă (reducere de 100%) pentru orfanii de ambii părinţi carenu auîmplinit vârsta de 35 de ani şi cu venit net mai mic decât salariul minimnet pe economie;
c. scutire de taxă (reducere de 100%) pentru studenţii proveniţi dincentrele de plasament care nu au împlinit vârsta de 35 de ani;
d. reducere de 50% pentru studenţii cu handicap grav şi accentuat, în bazadocumentelor medicale prezentate.
e. reducerea de 50% din cuantumul taxei de şcolarizare pentru orfanii deun parinte care nu au împlinit vârsta de 35 de ani şi cu venit net mai micdecât salariul minim net pe economie;Documentaţia necesară pentru obţinerea reducerii/scutirii la taxa deşcolarizare pentru studenţii  orfani de ambii părinți sau de un părinteeste:1. adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul este în plasament(unde este cazul);2. adeverinţă de venit net (pe ultimele 3 luni);
3. documente justificative de la Administraţia Financiară din anul 2020.Vă rog să completați cererea  de reducere după modelul atașat!!

CERERE RD ( model )

Powered by Froala Editor

Etichete: