Confirmarea locului nivel licență

Confirmarea locului presupune depunerea dosarului cu actele in original la sediul Facultății de Geografie de către candidații admiși fie la buget, fie la taxă după afișarea rezultatelor.
Depunerea dosarului se face personal sau cu împuternicire, în zilele:

Vineri   21 iulie 2023 – orele 9-16
Sâmbătă   22 Iulie 2023 – orele 9-13
Luni   24 iulie 2023 – orele 9-16

Fiecare candidat are nevoie de un dosar plic pe care se trece: la mijlocul dosarului numele și prenumele candidatului, iar în stânga sus specializarea la care a fost admis.

Dosarul plic  va conține, în ordine, următoarele acte:

  1. Contractul de studii universitare în 2 exemplare listat (Contractul se găsește online pe Platforma admiterii 2023.
   IMPORTANT!
   SEMNAȚI DIGITAL Contractul în platforma online,

   Dați click pe opțiunea „Folosesc această semnătură pentru    cerere”  Contractul se va genera automat.
   Descărcați și printați Contractul și DECLARAŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT în două exemplare)
   ATENȚIE
   !!! candidații admiși la taxă trebuie să achite prima rată (25% din 3200 lei) din taxa de școlarizare, respectiv 800 lei online, tot pe Platforma admiterii.
  2. diploma de bacalaureat  și foaia matricolă de liceu, ambele în original; cei ce au deja calitatea de student vor depune diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu în copii certificate „conform cu originalul” în baza documentelor originale prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o adeverință (în original) din care să rezulte calitatea de student și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate;
  3. carte de identitate, în copie simplă;
  4. certificatul de naştere în original și copie simplă;
  5. adeverinţă medicală tip (în original);
  6. două fotografii tip 3 cm/4 cm;
  7. adeverință în original pentru candidații scutiți de taxa de înscriere;
  8. documente care să ateste că un candidat este scutit de taxa de admitere;
  9. diploma în original pentru candidaţii cu distincții la olimpiadele și concursurile școlare naţionale sau internaţionale de geografie.

Nedepunerea documentelor originale sau constatarea unor neconcordanţe între actele originale şi cele încărcate online duce la pierderea locului dobândit prin concurs.


Candidaţii admişi şi confirmaţi pe locurile cu taxă vor participa automat la redistribuire pe locurile bugetate neocupate doar la specializarea unde şi-au confirmat locul (doar dacă au optat pe fişa de înscriere şi pentru loc bugetat).

Candidaţii aflaţi pe lista de aşteptare vor participa la redistribuire, pe locurile rămase libere, conform opţiunilor de pe fişa de înscriere. În urma redistribuirii candidaților rezultatele intermediare, vor fi afișate în data de 25 iulie 2023.

Confirmarea locului pentru acești candidați va avea loc în data de 26 iulie 2023.

Candidații declaraţi reuşiţi la specializările unde nu s-a completat numărul de locuri pentru alcătuirea unei formațiuni de studiu, vor fi redistribuiţi, pe baza completării cererii de redistribuire, la altă specializare.

Afișarea listei finale sesiunea iulie va fi în 27 iulie 2023.

Contestaţiile vor fi depuse online la adresa de e-mail: admit.geografie@ubbcluj.ro în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor, urmând a fi soluţionate de comisia de contestație pe facultate.

Comunicarea rezultatelor la contestații se va afişa pe site-ul facultății în termen de 24 de ore.