ECOTURISM ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

Ecoturism și dezvoltare durabilă (la Extensia Gheorgheni)

 • 2 ani, cu frecvenţă
 • limba de predare: maghiară
 • condiții de admitere: 50% media examenului de licență, 50% interviu

 

Programul urmăreşte dezvoltarea unor competenţe profesionale prin: crearea unui cadru formal riguros fundamentat ştiinţific şi deopotrivă cu înaltă relevanţă aplicativă în care să se formeze viitorii analişti teritoriali; realizarea unei pregătiri complexe ancorate la tendinţele actuale ale economiei de piaţă, constând din competenţe geografice de gestionare a resurselor ecoturistice şi utilizarea lor pe baze durabile; lansarea şi elaborarea de proiecte, planuri şi programe de dezvoltare regională şi locală.

Absolvirea specializării va conferi absolvenţilor calificarea de expert în ecoturism şi dezvoltare durabilă, cu şanse reale către următoarele debuşee profesionale: analişti la firme de turism, specialişti în agenţii de dezvoltare, personal specializat în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism din firmele private de proiectare, precum şi la diferite autorităţi ale statului, cercetători ştiinţifici şi cadre didactice în unităţi de cercetare şi instituţii de învăţământ.

Ökoturizmus és fenntartható fejlesztés (a Gyergyószentmiklósi Tagozaton)

 • 2 év, nappali
 • oktatási nyelv: magyar
 • bejutási feltételek: 50% államvizsga átlaga, 50% interjú

 

A képzés a szakmai kompetenciánk fejlesztését célozza meg az alábbiak alapján: olyan szakmailag és tudományosan megalapozott, de ugyanakkor gyakorlatias keretrendszer kialakításával, amely segíti a formálódó területi elemzők képzését; olyan földrajzi kompetenciákat tartalmazó, összetett képzés által, amely a jelenlegi álláspiaci szükségleteknek megfelel az ökoturisztikai erőforrások fenntartható kezelésére vonatkozóan; olyan projektek és kutatások kidolgozása által, amelyek segítik a helyi és regionális ökoturisztikai területi fejlesztést.

A képzés elvégzése után a hallgatók ökoturisztikai és fenntartható fejlesztési szakember képesítést kapnak, amely valós elhelyezkedési lehetőséget biztosít a következő munkakörökben: turisztikai egységek elemzőjeként, fejlesztési ügynökségek szakembereként, terület- és település-fejlesztési irodák vagy állami képviseletek szakembereként, kutató vagy oktatási intézményekben tudományos kutatóként vagy tanárként.

Cursurile specializării  / Faculty Courses


 • „Introducere în ecoturism / Introduction to Ecotourism / Bevezetés az ökoturizmusba”
 • „Dezvoltarea și valorificarea ecoturistică a spațiului/ Ecoturistic Development and Marketing/ A tér ökoturisztikai fejlesztése és hasznosítása”
 • „Fenomene de risc naturale (în limba engleză) / Natural Risk Phenomena (in English) / Természeti kockázatok (angol nyelven)”
 • „Valorificarea ecoturistică a reliefului / Ecotouristic Marketing of the Natural Resources / A domborzat ökoturisztikai hasznosítása”
 • „Valorificarea ecoturistică a resurselor hidrice / Ecotouristc Marketing of the Hidrographic Resources / A hidrológia erőforássok ökoturisztikai hasznosítása”
 • „Resurse geo-demografice în ecoturism / Geo-demographic Resources in Ecotourism / Geo-demográfiai erőforrások az ökoturizmusban”
 • „Organizarea activităților de ghid turistic / Organization of Tourism Guiding Activities / Idegenvezetői tevékenységek szervezése”
 • „Teorii de dezvoltare regională în România / Regional Development Theories in Romania / Regionális fejlesztési elméletek Romániában”
 • „Politici și strategii de dezvoltare durabilă / Sustainable Development Strategies and Policies / Fenntartható fejlesztési politikák és stratégiák”
 • „GIS în managementul resurselor ecoturistice (în limba engleză) / GIS in Ecotourism Resources Management (in English) / GIS az ökoturisztikai erőforrások menedzsmentjében (angol nyelven)”
 • „Control de gestiune în unitățile turistice din România / Management Control Within the Tourism Units in Romania / Romániai turisztikai egységek kontroll menedzsmentje”
 • „Baze de date turistice / Tourism Databases / Turisztikai adatbázsiok”
 • „Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship / Vállalkozói alapismeretek”