Planificare Teritoriala

        DESPRE NOI ( prezentare video )

 Programul de studii  “PLANIFICARE TERITORIALĂ

Misiune

Specializarea Planificare Teritorială este de mare actualitate practică, în contextul schimbărilor sociale și economice din România, cât și datorită acțiunilor de regionalizare și dezvoltare teritorială din Uniunea Europeană.

Programul de învățământ al specializării Planificare Teritorială se încadrează organic în politica Universității noastre prin structură, pregătire complexă și interdisciplinară. Alături de disciplinele cu caracter teoretic, în planul de învățământ se pune accent pe cele cu caracter aplicativ și pe activitățile de teren. Absolvenții vor răspunde astfel la necesitățile pieței muncii, atât în perspectiva activităților practice, cât și în ceea ce privește latura de cercetare în domeniu. Viitorii specialiști se vor putea integra în diverse laturi ale vieții economice, Nomenclatorul de Meserii asigurând o paletă largă de oferte în acest sens.

Planurile de învățământ și syllabusurile disciplinelor sunt astfel concepute încât să ofere o pregătire competitivă în raport cu facultățile de profil din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, Regulamentul de Credite Transferabile permite o flexibilitate crescută a pregătirii studenților din perspectiva înscrierii lor în diverse programe de cooperare universitară și schimburi de studenți cu facultăți de profil din Uniunea Europeană.

În cadrul specializării activitatea educațională se corelează în mod organic cu cercetarea. Cadrele didactice care susțin această specializare au o activitate de cercetare recunoscută pe plan național și internațional. Conduc și participă la numeroase teme de cercetare, unde sunt cooptați studenți, masteranzi și doctoranzi. Rezultatele cercetării se concretizează în numeroase cărți, articole indexate în baze de date internaționale, participări la manifestări științifice, dar mai ales sub forma unor planuri de amenajare a teritoriului la diverse scări spațiale (PATR, PATJ, PATZ, PUG etc.), elaborate în beneficiul unor autorități ale administrației publice centrale (ex. ministere) sau locale (ex. consilii județene, primării, asociații intercomunitare).

Specializarea Planificare Teritorială ia în considerare strategia de dezvoltare a Universității noastre și a Facultății de Geografie, răspunde dorinței de specializare a studenților și se încadrează ca răspuns la solicitările pieței muncii.

Se constată în acest sens că, oportunitățile de inserție pe piața muncii sunt diverse, atât în mediul privat (ex. firme cu activitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanism), precum și în sectorul bugetar, numeroase fiind instituțiile din domeniul administrativ (ex. consilii județene, primării etc.) care au angajat absolvenți ai specializării Planificare Teritorială.

Absolvenților acestei specializări li se asigură continuitatea pregătirii universitare superioare (masterat, doctorat) prin existența în cadrul Facultății de Geografie a mai multor programe masterale pe direcții care asigură abordarea unor direcții aprofundate de studii.

Conținutul învățământului

Planul de învățământ al specializării Planificare Teritorială conține următoarele discipline:

Anul I, semestrul I: Geografie generală; Introducere în planificarea teritoriului; Demografie și habitat; Introducere în geoinformatică; Geografie regională generală; Metode cantitative în planning; Stagiu de practică 1; Limba străină 1; Educație fizică.

Anul I, semestrul II: Cadastru; Geomorfologie cu elemente de geologie; Topografie-Cartografie (digitală); Geografia mediului; Pedogeografie; Stagiu de practică 2; Limba străină 2; Educație fizică 2.

Anul II, semestrul III: Sisteme Informatice Geografie (GIS); Hidrologie și amenajarea bazinelor hidrografice; Geografia regională a României; Planning rural; Stagiu de practică 3; Disciplina opțională 1;  Diciplina opțională 2.

Anul II, semestrul IV: Planning urban; Organizarea spațiului geografic; Teledetecție și aerofotointerpretare; Tehnici de anchetă socială; Managementul proiectelor de dezvoltare; Stagiu de practică 4; Disciplina opțională 3:

Anul III, semestrul V: Geografie aplicată și planificarea teritorială; Arhitectură peisagistică; Îmbunătățiri funciare; Alimentări cu apă; Disciplina opțională 4; Disciplina opțională 5; Disciplina opțională 6.

Anul III, semestrul VI: Amenajare regională și dezvoltare locală; Fenomene și procese geografice de risc; Infrastructuri teritoriale; Politici de dezvoltare regională și amenajarea teritoriului; Elaborarea lucrării de licență; Disciplina opțională 7; Disciplina opțională 8.

Oportunități de angajare

Absolvenții licențiați în Planificare Teritorială se vor putea integra în activitățile din cadrul diverselor ramuri ale vieții sociale și economiei naționale ca și consilier în administrația publică, agent de dezvoltare, analist teritorial, planificator teritorial, asistent în proiectare și dezvoltare regională și locală, geograf urbanist, profesor în învățământul gimnazial, asistent cercetare în geografie, în cadrul agențiilor de dezvoltare regională, a instituțiilor adiministrației locale, regionale și centrale, în instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar etc.

 Director departament,

Conf. Univ. Dr. Cristian Nicolae Boțan

 

Pentru informații suplimentare privind specializarea PLANIFICARE TERITORIALĂ, accesați și următoarele link-uri:

youtube
admitere 2018
facebook