BSc

Felvételi az alapképzésre (BSc) 

Beiratkozási időszak: 2019. szeptember 11-13; 

Elsődleges eredmények kifüggesztése: 2019. szeptember 14. 

A felvételire történő beiratkozáshoz a következő iratokra van szükség:

 • A jelentkező adataival kitöltött jelentkezési lap (hamarosan letölthető innen, vagy megkapható a beiratkozásnál)
 • Kitöltött szándéknyilatkozat (a nyomtatvány hamarosan megtalálható itt)
 • Az érettségi diploma fénymásolata (nem szükséges hitelesíteni)
 • A felvételi díj befizetését igazoló nyugta
 • Eredeti igazolás arról, hogy a felvételiző mentesül a beiratkozási díj befizetése alól (az Egyetem szabályzatának megfelelően, III. fejezet, 5. alpont) – “A felvételi vizsgadíj összegét a beiratkozási és az iratkezelési díj együttese képezi. Az alábbi csoportok tagjai mentesülnek az iratkozási díjak befizetése alól: a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi Könyvtár, a Botanikus Kert, az Egyetem éttermeinek és kávézóinak alkalmazottai és azok gyermekei, az aktív oktatószemélyzet és adminisztratív személyzet gyermekei, valamint a felsőoktatási és a közoktatási intézményektől nyugdíjazott személyek. A szervezési és tájékoztatási, illetve az esetleges előiratkozási tevékenységekért a karok adatfeldolgozási/ iratkezelési díjat állapítanak meg. Ez alól senki nem részesülhet felmentésben, és az összeg nem visszafizethető. Kivételt képeznek a mindkét szülőre árvák, illetve az állami gondozásból kikerült fiatalok, akiknek nem kell fizetniük felvételi díjat (amely beiratkozási és iratkezelési díjat jelentene). A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa a gyermekotthonból érkező jelentkezők számára tandíjmentes helyeket utalhat ki, az államilag támogatott beiskolázási szám felett.”
 • Az olimpián nyertes diákok részére az elnyert diploma eredetije és másolata
 • A Bolyai Farkas tantárgyverseny Teleki Sámuel földrajz vetélkedőjén nyert diploma eredetije és másolata

A felvételi vizsgadíj – melynek értéke 170 lej – két részből áll: iratkezelési díj (50 lej) és beiratkozási díj (120 lej). A beiratkozási díjat egyszer kell kifizetni attól függetlenül, hogy hány szakot jelölünk meg a beiratkozási lapon!

A jelentkezőnek beiratkozáskor ki kell töltenie és alá kell írnia egy nyomtatványt (a 10. cikk értelmében), amelyben saját felelősségére nyilatkozik, hogy korábban folytatott-e tandíjmentes alapképzési/magiszteri egyetemi tanulmányokat. A Büntetőtörvénykönyv 320– 327-es cikkei értelmében a hivatalos okiratok meghamisítása, a hamis nyilatkozattétel, a hamisított okirat tudatos felhasználása stb., amelynek jogi következménye lehet, esetenként 3 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Kizárással büntetik mindazon jelentkezőket, akik a büntetőtörvényben felsorolt hamisítási esetek bármelyikét elkövetik, és a BBTE megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy tájékoztassa a bűnügyi vizsgálatra jogosult szerveket.

Szakok:

FÖLDRAJZ SZAKTERÜLET

1.      FÖLDRAJZ szak (3 év, nappali) – román, magyar, német tagozat

2.      TERÜLETFEJLESZTÉS szak (3 év, nappali) – román, magyar tagozat

3.      TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (3 év, nappali) – román, magyar tagozat

4.      TURIZMUSFÖLDRAJZ szak, gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozat (3 év, nappali) – román, magyar tagozat

5.      TURIZMUSFÖLDRAJZ szak, máramarosszigeti kihelyezett tagozat (3 év, nappali) – román tagozat

6.      TURIZMUSFÖLDRAJZ szak, besztercei kihelyezett tagozat (3 év, nappali) – román tagozat

7.      TURIZMUSFÖLDRAJZ szak, zilahi kihelyezett tagozat (3 év, nappali) – román tagozat

8.      HIDROLÓGIA ÉS METEOROLÓGIA szak (3 év, nappali) – román tagozat

9.      TÉRKÉPÉSZET szak (3 év, nappali) – román tagozat

10.  TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (3 év, távoktatás)

Felvételi követelmények:

A felvételi a Földrajz szakterületre történik.

A jelentkezők a beiratkozási lapon több szakot vagy oktatási vonalat, tagozatot is megjelölhetnek. Minden egyes megjelölt szak vagy oktatási vonal számára külön szándéknyilatkozatot kell benyújtani.

I. szakasz (kizáró jellegű) – a jelentkezőnek be kell nyújtania egy szándéknyilatkozatot amit a felvételi bizottság elfogad vagy elutasít.

II. szakasz – az első szakaszt sikeresen teljesítő jelentkezők az érettségi átlaguknak megfelelően lesznek elosztva a jelentkezési lapon általuk megjelölt szakokra

 • A jelentkezők szakokra történő besorolása a jelentkezési lapon megjelölt szakoknak megfelelően történik az illető szakon lévő helyek számának betöltéséig.
 • A helyek elfoglalása az érettségi átlagok csökkenő sorrendjében történik. A legkisebb felvételi átlag nem lehet 5 (öt)-nél kisebb.
 • A beiskolázási számok nem léphetők túl. Amennyiben az utolsó bejutási átlagot több jelölt is teljesíti, a sorrend a következő kritériumok alapján dől el:
  • Az érettségi vizsgán elért jegy román nyelv és irodalomból
  • Az érettségi vizsgán elért jegy a következő írásbeli vizsgán
  • Bármely szak jelöltje, aki líceumi évei alatt, I., II. vagy III. helyezést ért el a földrajz tantárgyolimpián, vagy díjat nyert nemzetközi földrajz olimpián vagy I., II. vagy III. helyezést ért el a Bolyai Farkas tantárgyverseny Teleki Sámuel földrajz vetélkedőjén vagy I. helyezést ért el a Geomondis verseny regionális szakaszán – 10-es jegyet kap.
  • A tandíjas helyek elosztása a nappali képzésen csak azon jelöltek között történik, akik a jelentkezési lapon bejelölték ezt a lehetőséget, szintén az érettségi átlagok csökkenő sorrendjében.
  • A távoktatásra csak tandíjas helyek kerülnek meghirdetésre.

A hely elfoglalása

Mindazok a jelöltek, akik sikeresen felvételiztek, írásban kell nyilatkozzanak arról („visszaigazolás”), hogy elfoglalják-e azt a helyet, amelyre felvették, a következő időszakban:

A helyek elfoglalása: 2019. szeptember 16-18. 

Akik a megjelölt határidőig nem foglalják el helyüket, elveszítik azt!

A hely elfoglalásakor a felvételt nyert jelölt a következő iratokat köteles benyújtani egy boritékos irattartóban („dosar plic”):

 • Az érettségi diploma eredetiben, törzskönyvi kivonat (foaie matricola) – eredetiben;
 • Születési igazolvány eredetiben és egy másolat, amit helyben hitelesítenek;
 • Eredeti orvosi igazolás;
 • Két személyazonossági (3*4 cm) igazolványhoz való fénykép;
 • A személyi igazolvány másolata;
 • A második szakra jelentkezők egy eredeti igazolással kell bizonyítsák, hogy már diákok;
 • A tandíjas helyekre bekerült jelentkezők kötelesek kifizetni az éves tandíj 25%-át. A 2019-2020-as tanévre a tandíj összege 2800 lej.
 • Azok a hallgatók akik bejutottak és elfoglalták tandíjas helyüket, automatikusan részt vesznek a megmaradt támogatott helyek elosztásában, de csak azon a szakon ahol már elfoglalták helyüket és csak amennyiben a jelentkezési lapon bejelölték a támogatott hely igényét.
 • Azok akik túljelentkezés miatt nem kerültek be egyik meghirdetett helyre sem várólistára kerülnek.
 • A visszaigazolás első határideje szeptember 18, ekkor készül el az elsődleges eredmény lista.
 • Amennyiben a visszaigazolás után még maradnak el nem foglalt helyek, ezeket az érettségi jegyük csökkenő sorrendjében, illetve a jelentkezési lapon bejelölt szakoknak megfelelően a várólistán lévő jelöltek foglalhatják el.
 • Az így megvalósult újraelosztás eredményeképpen bejutott jelentkezők szeptember 19 foglalhatják el helyüket, az előbb ismertetett iratok benyújtásával.
 • Amennyiben egy szakon nem jutott be a csoport létrehozásához szükséges létszámú jelölt, a bejutott jelölteket más szakra fogják csoportosítani egy kérvény alapján.
 • A szeptemberi vizsgaidőszak végleges eredményeit 2019. szeptember 20.-án teszik közzé.
 • Az esetleges óvásokat 48 órával az eredmények kifüggesztése után lehet beadni a felvételit szervező karon. Az óvásokat a felvételi bizottság értékeli, eredményeit kifüggeszti. Amennyiben a jelölt nincs megelégedve az óvás megoldásával, az egyetemi felvételi bizottsághoz fordulhat.

Kedves felvételizők. Lehet, hogy a fentebb bemutatott szabályzat bonyolultnak tűnik. A jobb megértés érdekében lássunk egy példát. Tegyük fel, hogy Valaki 7,00 érettségi átlaggal a földrajz szakra szeretne bejutni. De mivel nem bízik a jegye nagyságában, a felvételi jelentkezési lapon bejelöli a földrajz ingyenes és tandíjas, valamint a területfejlesztés ingyenes és tandíjas lehetőséget is. Miután sikeresen teljesíti a szándéknyilatkozat kizáró feltételét, az első szakaszt (két szándéknyilatkozatot adott be, egyiket a földrajzra és egy másikat a területfejlesztésre) következik a jegyek és választások szerinti besorolás. Tegyük fel, hogy a földrajz szakon van 20 ingyenes és 10 fizetéses hely. Valaki a 7-es érettségi átlagával a 12. lenne a fizetéses listán, így nem kerül be a földrajz szakra. De mivel bejelölte a területfejlesztés szakot (ahol tegyük fel szintén 20 ingyenes és 10 fizetése hely van) de ott kevesebb a jelentkező vagy alacsonyabbak a jegyek Valaki a 3. fizetéses helyet foglalhatja el. Ezzel véglegesen eldől, hogy Valaki bejutott a területfejlesztés szakra. Ez a helyzet július 23.-án. De még hátra van a helyek elfoglalása, a visszaigazolás amely július 24-27 között zajlik. Valaki is elfoglalja a neki jutott helyet és kifizeti a tandíj első részletét. Július 27 után kiderül, hogy a területfejlesztés szak ingyenes helyeire bejutott 20 diák közül csak 15 foglalta el a helyét, így Valaki átkerül a fizetéses helyről az ingyenes helyekre (ezért fontos a felvételi lapon bejelölni a fizetéses hely lehetőségét).  Ezt a helyet is el kell foglalnia. Így Valaki a területfejlesztés szak ingyenes helyét foglalhatja el és visszakapja a befizetett tandíjat!